Rok 2022 - DSS

Dotazník k 30.09.2022 vyplnilo 86 % klientov, t. j. 48 z celkového počtu 56 klientov z Domova sociálnych služieb. Dotazník nevyplnili tí klienti, ktorí nedokážu odpovedať na otázky z dotazníka kvôli komunikačným problémom, alebo sú dlhšie umiestnení v nemocnici.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 48 chlapov a žiadne ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

                             

Z hľadiska veku, najmladší klient má 18 rokov (Renato N.) a najstarší 73 rokov (Peter L.). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Domove sociálnych služieb nachádza Milan Ch., a to od roku 1986. Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 48 zapojených klientov informuje nasledovný graf 2.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 7 okruhov s niekoľkými otázkami, na ktoré bolo možnosť odpovede ÁNO/ NIE. Posledný ôsmy okruh resp. otázka, bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im  páči a čo nie.

O percentuálnej štruktúre odpovedí na jednotlivé otázky okruhov 1 až 7 poskytuje informácie Tabuľka č. 1.