Rok 2021 - DSS

Dotazník k 30.09. 2021 vyplnilo 95 % klientov, t. j. 53 z celkového počtu 56 klientov z Domova sociálnych služieb. Dotazník nevyplnili tí klienti, ktorí nedokážu odpovedať na otázky z dotazníka kvôli komunikačným problémom.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 53 chlapov a žiadne ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

Z hľadiska veku, najmladší klient má 20 rokov (Štefan K.) a najstarší 74 rokov (Pavol T.). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Domove sociálnych služieb nachádza Milan Ch. spolu s Dušanom K., a to od roku 1986. Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 53 zapojených klientov informuje nasledovný graf 2.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 7 okruhov s niekoľkými otázkami, na ktoré bolo možnosť odpovede ÁNO/ NIE. Posledný ôsmy okruh resp. otázka, bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v ZPB páči a čo nie.