VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV - ZPB 2024

Dotazník ne/spokojnosti PSS v DSS k 17.05.2024 vyplnilo 93 % klientov, t. j. 54 prijímateľov z celkového počtu 58 prijímateľov z Domova sociálnych služieb. Dotazník nevyplnili tí prijímatelia, ktorí nedokážu odpovedať na otázky z dotazníka kvôli komunikačným problémom a poruche vnímania.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 54 mužov a žiadne ženy. Percentuálna štruktúra PSS podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

Z hľadiska veku, najmladší PSS  má 19 rokov – Miroslav K. a najstarší 75 rokov – Peter L. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili prijímatelia soc. služieb Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom časovom rozpätí, najdlhšie sa v Domov n.o. nachádza Milan Ch., a to od roku 1986. Dotazník o ne/spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi PSS z Domova n.o a bol vyplnený dobrovoľne a anonymne.

Dotazník o ne/ spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 7 okruhov s niekoľkými otázkami, na ktoré bola možnosť odpovede ÁNO/ NIE a pod každým okruhom sa nachádza možnosť „Rád by som dopovedal:“ ako priestor na vyjadrenie svojho názoru, podnetu, potreby a iné. Posledný ôsmy okruh resp. otázka, bola otvorená, PSS v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im  páči a čo nie.

O percentuálnej štruktúre odpovedí na jednotlivé otázky okruhov 1 až 7 poskytuje informácie Tabuľka č. 1.