Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby chápe Domov n.o. ako sústavu postupných fáz a krokov založených na aktívnej spolupráci a na komunikácii zmluvných strán - záujemcu o sociálnu službu, ďalších osôb, ktoré si k tomuto procesu prizval a poskytovateľa. Proces zjednodušene znázorňuje schéma:

Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a pri prijímaní občana sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

1. Komunikácia so záujemcom pred uzatvorením zmluvy

Záujemca o sociálnu službu poskytovanú v Domov n.o. môže získať rôzne informácie o poskytovateľovi z webovej stránky www.domov-n-o.sk  alebo napr. aj informácie od iných ľudí /známych, iných prijímateľov/ a pod. Niektorí záujemcovia prichádzajú za poskytovateľom bez poznatkov o DSS i ZPB Domov n.o. z dôvodu nerovnováhy dopytu  ponuky sociálnych služieb v komunite, kde záujemca žije.

Samozrejme, Domov n.o. komunikuje zo záujemcom o sociálnu službu prostredníctvom riaditeľky zariadenia, t.j. osoba zodpovedná za komunikáciu so žiadateľom pred uzatvorením zmluvy. Riaditeľka zariadenia zisťuje, aké sú potreby, očakávania, predstavy a preferencie záujemcu. Na základe toho, poskytovateľ prostredníctvom riaditeľky formuluje svoju ponuku z hľadiska druhu, formy sociálnej služby, jej rozsahu, miesta výkonu a času. Dochádza k vyjasňovaniu oboch pozícií a k hľadaniu potrebnej rovnováhy (zosúlaďovaniu) dopytu s ponukou. Tento proces môže mať podobu jednorazového stretnutia a komunikácie, príp. môže ísť o dlhodobejší viackrokový proces. Výsledok tohto procesu vyúsťuje do rozhodnutia, či sa bude sociálna služba poskytovať alebo nie. Táto prvá fáza končí rozhodnutím o poskytovaní sociálnej služby alebo len poskytnutím sociálneho poradenstva. 

2. Posúdenie tlačív

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania Domov n.o. je potrebné, aby žiadateľ požiadal samosprávny kraj o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb.

Pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v DSS alebo ZPB musí žiadateľ vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a priložiť potrebné prílohy. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je dostupné na webovej stránke Domov n.o. www.domov-n-o.sk, alebo si ich občan môže vyzdvihnúť osobne na sociálnom úseku Domov n.o. vo Veľkom Poli a na oddelení sociálnych vecí príslušného úradu samosprávneho kraja. Na webovej stránke je uvedená žiadosť platná pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja:

Žiadosť o posúdenie odkázanosi na soc. službu - BBSK.pdf (115635)

V prípade záujmu o posúdenie odkázanosti na sociálne služby v kompetencii obce/mesta, je potrebné požiadať obec/mesto podľa miesta trvalého pobytu o ich vlastné tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 

Prílohy k žiadosti sú:

 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov, s výnimkou FO s chronickým zdravotným stavom s trvalým poškodením a trvalým stupňom odkázanosti na pomoc inej FO bez očakávania zlepšenia) alebo fotokópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo iného odborného vyšetrenia, nie staršieho ako 6 mesiacov

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - BBSK.pdf (44017)

 • Posudok na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol FO vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • Posudok odkázanosti na sociálnu službu (ak bol FO vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom)
 • Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bolo vydané súdom).

Lehota pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: 30 dní od začatia konania, v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní. Dôsledne vyplnené tlačivo občan pošle na oddelenie sociálnych vecí úradu príslušného samosprávneho kraja. V zákonom stanovenej lehote správny orgán vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie. Pre občana, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sú predchádzajúce kroky bezpredmetné.

Občan ďalej požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách vo vybranom zariadení sociálnych služieb. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť priamo na vybrané zariadenie sociálnych služieb. T.j. na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktoré sú dostupné na webe jednotlivých krajov. Ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb Domov n.o. je potrebné doručiť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na úrad samosprávneho kraja. Úrad postúpi doručenú žiadosť vybranému poskytovateľovi – Domov n.o., čím preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa o poskytovanie služby pre občana. Občan má právo postúpiť svoju žiadosť do viacerých zariadení. V prípade, že v niektorom zariadení sa mu začne poskytovanie sociálnej služby, žiadateľ sociálnej služby by mal túto skutočnosť oznámiť do ostatných zariadení, aby mohli jeho žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyradiť z poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti.  

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - BBSK.pdf (159982)

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby občan doručí priamo do zariadenia Domov n.o. prílohy:

 • fotokópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • fotokópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu,
 • fotokópia rozsudku príslušného okresného súdu o pozbavení/obmedzení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi, ktorým sa preukazuje opatrovníctvo (len v prípade, ak je žiadateľ pozbavený/obmedzený spôsobilosti na právne úkony),
 • potvrdenie o príjme (rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výmere dôchodku),
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.

Doručené Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sú doručené poštou alebo osobne. Po obdržaní sa žiadosť odovzdáva zodpovednej - sociálnej pracovníčke, ktorá túto žiadosť zaeviduje do vybraného poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v DSS, podľa poradia v akom bola doručená. Ak je v zariadení Domov n.o. voľné vhodné miesto, o ktoré má žiadateľ záujem, bude prijatý a bude s ním uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.

 

3. Predvolanie žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby

Predvolanie žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby sa najčastejšie realizuje prostredníctvom telefonického kontaktu riaditeľky zariadenia alebo sociálneho pracovníka a občana alebo opatrovníka, zákonného zástupcu v prípade nesvojprávneho prijímateľa sociálnej služby. Občan je oboznámený so všetkými potrebnými informáciami, ako aj s dokladmiktoré odporúčame pri nástupe do zariadenia Domov n.o. priniesť so sebou. Prinesenie týchto dokladov je na dobrovoľnej báze občana a nie sú podmienkou prijatia alebo neprijatia do zariadenia:

DOKLADY:

 1. Rodný list, občiansky preukaz
 2. Rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení/obmedzení spôsobilosti na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka občanovi, ktorým sa preukazuje opatrovníctvo (len v prípade, ak je žiadateľ pozbavený/obmedzený spôsobilosti na právne úkony a nebol zaslaný spoločne s o žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby),
 3. Potvrdenie o výške dôchodku - posledné Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne z Bratislavy
 4. Kompletná zdravotná dokumentácia, aj zubná karta - len na vyžiadanie všeobecného lekára a stomatológa, prijímateľ môže predložiť len výpis zo zdravotnej dokumentácie
 5. Preukaz poistenca
 6. RTG pľúc nie starší ako 3 mesiace
 7. Potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti prostredia /nie staršie ako 3 dni/ a potvrdenie, že nie je bacilonosičom /vyšetrenie moču, výter z konečníka, výter z hrdla, BWR, HB SAg/
 8. Lieky, ktoré občan užíva

Samozrejme, prijatie nového prijímateľa sociálnej služby si vyžaduje i osobné veci občana, ktoré by bolo vhodné priniesť pri nástupe do zariadenia.

4. Príjem občana do zariadenia a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Prijatie nového prijímateľa sociálnej služby vykonáva riaditeľka zariadenia, sociálna pracovníčka spolu s vedúcou opatrovateľského úseku a opatrovateľkou v dennej prevádzke.

Na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu, žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a príslušných príloh vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku v spolupráci s riaditeľkou zariadenia a sociálnou pracovníčkou vypracujú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby je výsledkom procesu prípravy na poskytovanie sociálnej služby. V súlade s § 74  zákona č. 448/2008 Z.z. Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Táto zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný a má vždy písomnú formu.

Prijímateľ je povinný poskytnúť všetky zákonom vymedzené údaje pre spracovanie písomnej zmluvy.

Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby NEPODMIEŇUJE uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti dané platnými právnymi predpismi. 

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podpisuje štatutárny zástupca, čiže riaditeľka zariadenia a prijímateľ sociálnej služby. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby je pozbavený/obmedzený spôsobilosti na právne úkony, tento úkon za neho vykonáva jeho súdom určený opatrovník. Jednu kópiu podpísanej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obdrží prijímateľ sociálnej služby, prípadne jeho zákonný zástupca a druhú kópiu uloží sociálny pracovník do osobného spisu prijímateľa sociálnej služby.

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v ľahkočitateľnom texte.pdf (1150909)