Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby chápe Domov n.o. ako sústavu postupných fáz a krokov založených na aktívnej spolupráci a na komunikácii zmluvných strán - záujemcu o sociálnu službu, ďalších osôb, ktoré si k tomuto procesu prizval a poskytovateľa. Proces zjednodušene znázorňuje schéma:

Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a pri prijímaní občana sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

1. Komunikácia so záujemcom pred uzatvorením zmluvy

Záujemca o sociálnu službu poskytovanú v Domov n.o. môže získať rôzne informácie o poskytovateľovi z webovej stránky www.domov-n-o.sk  alebo napr. aj informácie od iných ľudí /známych, iných prijímateľov/ a pod. Niektorí záujemcovia prichádzajú za poskytovateľom bez poznatkov o DSS i ZPB Domov n.o. z dôvodu nerovnováhy dopytu  ponuky sociálnych služieb v komunite, kde záujemca žije.

Samozrejme, Domov n.o. komunikuje zo záujemcom o sociálnu službu prostredníctvom riaditeľky zariadenia, t.j. osoba zodpovedná za komunikáciu so žiadateľom pred uzatvorením zmluvy. Riaditeľka zariadenia zisťuje, aké sú potreby, očakávania, predstavy a preferencie záujemcu. Na základe toho, poskytovateľ prostredníctvom riaditeľky formuluje svoju ponuku z hľadiska druhu, formy sociálnej služby, jej rozsahu, miesta výkonu a času. Dochádza k vyjasňovaniu oboch pozícií a k hľadaniu potrebnej rovnováhy (zosúlaďovaniu) dopytu s ponukou. Tento proces môže mať podobu jednorazového stretnutia a komunikácie, príp. môže ísť o dlhodobejší viackrokový proces. Výsledok tohto procesu vyúsťuje do rozhodnutia, či sa bude sociálna služba poskytovať alebo nie. Táto prvá fáza končí rozhodnutím o poskytovaní sociálnej služby alebo len poskytnutím sociálneho poradenstva. 

2. Posúdenie tlačív

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania Domov n.o. je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb.

Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby“ sú dostupné na tejto webovej stránke, alebo si ich občan môže vyzdvihnúť osobne na sociálnom úseku Domova n.o. vo Veľkom Poli, č. 5, a na oddelení sociálnych vecí príslušného úradu samosprávneho kraja.    

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf (35000) - žiadosť platná pre BBSK

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby.pdf (185893)

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby“ musí občan ďalej poslať na oddelenie sociálnych vecí úradu príslušného samosprávneho kraja alebo ich doručiť osobne na podateľňu úradu samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne.

V zákonom stanovenej lehote správny orgán vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie. Pre občana, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sú predchádzajúce kroky bezpredmetné. 

T.j. na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo "Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, príp. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby", ktoré sú dostupné na webe jednotlivých krajov. „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb.

Občan má právo postúpiť svoju žiadosť do viacerých zariadení. V prípade, že v niektorom zariadení sa mu začne poskytovanie sociálnej služby, žiadateľ sociálnej služby by mal túto skutočnosť oznámiť do ostatných zariadení, aby mohli jeho žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyradiť z poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v DSS alebo v ZPB.

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby občan doručí priamo do zariadenia Domov n.o. prílohy: 

 • fotokópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • fotokópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu,
 • fotokópia dokladu (nie je potrebné overiť), ktorým sa preukazuje opatrovníctvo (len v prípade ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony),
 • potvrdenie o príjme (rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výmere dôchodku),
 • kópia právoplatného rozsudku súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol vydaný),
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.pdf (32 kB)

Doručené „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ sú doručené poštou alebo osobne. Po obdržaní sa žiadosť odovzdáva zodpovednej sociálnej pracovníčke, ktorá túto žiadosť zaeviduje do vybraného poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v DSS alebo v ZPB, podľa poradia v akom bola doručená. Ak je v zariadení Domov n.o. voľné vhodné miesto, o ktoré má žiadateľ záujem, bude prijatý a bude s ním uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vhodné miesto pre občana je také miesto v DSS Domov n.o., ktoré zodpovedá špecifickým podmienkam zariadenia vzhľadom k pohlaviu a zdravotnému stavu občana.

3. Predvolanie žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby

Predvolanie žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby sa najčastejšie realizuje prostredníctvom telefonického kontaktu riaditeľky zariadenia a občana alebo opatrovníka, zákonného zástupcu v prípade nesvojprávneho prijímateľa sociálnej služby. Občan je oboznámený so všetkými potrebnými informáciami, ako aj s dokladmiktoré odporúčame pri nástupe do zariadenia Domov n.o. priniesť so sebou. Prinesenie týchto dokladov je na dobrovoľnej báze občana a nie sú podmienkou prijatia alebo neprijatia do zariadenia:

DOKLADY:

 1. Rodný list, občiansky preukaz
 2. Ak je občan nesvojprávny – Rozhodnutie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníctva
 3. Potvrdenie o výške dôchodku od poštového úradu a posledné Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne z Bratislavy
 4. Hotovosť na uhradenie pobytu vo výške dôchodku
 5. Kompletná zdravotná dokumentácia, aj zubná karta - len na vyžiadanie všeobecného lekára a stomatológa, prijímateľ môže predložiť len výpis zo zdravotnej dokumentácie
 6. Preukaz poistenca
 7. RTG pľúc nie starší ako 3 mesiace
 8. Potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti prostredia /nie staršie ako 3 dni/ a potvrdenie, že nie ste bacilonosičom /vyšetrenie moču, výter z konečníka, výter z hrdla, BWR, HB SAg/
 9. Lieky, ktoré občan užíva

Samozrejme, prijatie nového prijímateľa sociálnej služby si vyžaduje i osobné veci občana, ktoré by bolo vhodné priniesť pri nástupe do zariadenia.

4. Príjem občana do zariadenia a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Prijatie nového prijímateľa sociálnej služby vykonáva riaditeľka zariadenia, poverená sociálna pracovníčka spolu s vedúcou opatrovateľského úseku a opatrovateľkou v dennej prevádzke.

Na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu, žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a príslušných príloh vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku v spolupráci s riaditeľkou zariadenia a sociálnej pracovníčky vypracujú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby je výsledkom procesu prípravy na poskytovanie sociálnej služby. V súlade s § 74  zákona č. 448/2008 Z.z. Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Táto zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný a má vždy písomnú formu.

Prijímateľ je povinný poskytnúť všetky zákonom vymedzené údaje pre spracovanie písomnej zmluvy.

Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby NEPODMIEŇUJE uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti dané platnými právnymi predpismi. 

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podpisuje štatutárny zástupca, čiže riaditeľka zariadenia a prijímateľ sociálnej služby. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby je zbavený spôsobilosti na právne úkony, tento úkon za neho vykonáva jeho súdom určený opatrovník, ktorý sa musí preukázať právoplatným rozhodnutím súdu o tom, že je opatrovníkom, prípadne listinou o ustanovení za opatrovníka. Jednu kópiu podpísanej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obdrží prijímateľ sociálnej služby, prípadne jeho zákonný zástupca a druhú kópiu uloží sociálny pracovník do osobného spisu prijímateľa sociálnej služby.

Okrem Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné viesť i ďalšiu dokumentáciu pri prijatí nového prijímateľa sociálnej služby:

 • Zmluva o úschove cenných vecí,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas dotknutej osoby poskytnutý v zmysle zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
 • Oboznámenie s Domácim poriadkom Domov n.o. – DSS,
 • a i.

Pri príjme PSS sociálny pracovník zistí všetky potrebné informácie o prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine. Napr. dôležité informácie o PSS – základné údaje, vierovyznanie a duchovné potreby, kontakt na príbuzných a pod. Všetky získané informácie zapíše a založí do osobného spisu PSS. Sociálny pracovník podáva „Hlásenie o trvalom, prípadne prechodnom pobyte“ na príslušný obecný úrad.

Po uzavretí Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nastáva adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby v DSS Domov n.o.