Poskytovanie informácii

Domov n.o. zverejňuje prostredníctvom rôznych marketingových prostriedkov ponuku svojich služieb tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné cieľovej skupine a jej spolupracujúcim odborníkom.

Informácie o službách organizácia nezverejňuje len formou vlastnej webovej stránky www.domov-n-o.sk ale i v obecných novinách obce Veľké Pole, tiež prostredníctvom Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a Obecného úradu vo Veľkom Poli.

Poskytovanie informácií prijímateľom sociálnych služieb

Prijímatelia sociálnych služieb sú informovaní o svojich právach a povinnostiach, o základných ľudských právach a slobodách, o plánovaných akciách a o ostatných potrebných skutočnostiach prostredníctvom:

  • Zamestnancov - zamestnanci Domova n.o. poskytujú potrebné informácie a poradenstvo prijímateľom, tieto služby poskytujú už pri prvom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby a ich príbuznými.
  • Informačných letákov na nástenkách v miestnostiach zariadenia
  • časopisu Editoriál – časopis, ktorý obsahuje nielen nové informácie pre prijímateľov sociálnych služieb zariadenia, ale aj  články plné zážitkov, ktorých autormi sú samotní prijímatelia Domova n.o.
  • Interných dokumentov - ako je napr. Domáci poriadok - Pravidlá spolunažívania v Domov n.o.
  • Rady prijímateľov sociálnej služby - prijímatelia sa podieľajú podľa svojich síl a schopností na organizovaní spoločenského života svojou vlastnou iniciatívou a cestou zástupcov zvolených do Rady prijímateľov. Rada prijímateľov sociálnej služby spätne pomáha riaditeľke zariadenia, bez ujmy jej právomocí a zodpovednosti, pri zabezpečovaní riadenia, šírenia informácii medzi prijímateľmi a v usporiadaní života v Domov n.o.

Informácie o zdravotnom stave a iné súkromné informácie, ich zmeny týkajúce sa prijímateľa sú podávané prijímateľovi, v prípade nesvojprávneho prijímateľa sociálnej služby súdom určenému opatrovníkovi. Takýto druh informácií podáva riaditeľka zariadenia, sociálny pracovník, vedúca opatrovateľského úseku, príp. lekár, psychiater.

Pre viac informácii ponúkame nasledovné dokumenty k nahliadnutiu:

Pravidlá spolunažívania v Domov n.o. - DSS (Domáci poriadok DSS).pdf (656,9 kB)

Pravidlá spolunažívania v Domov n.o. - ZPB (Domáci poriadok ZPB).pdf (610,3 kB)

 


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111Meniny na web