Poskytovanie informácii

Informácie sa spracovávajú vo forme, ktorá je cieľovou skupinou obvykle používaná a ktorá je pre ňu prijateľná. Informácie sa spracovávajú v zrozumiteľnom obsahu s prihliadaním na individuálne potreby užívateľov informácie, ak je individualizovanie možné.

Domov n.o. zverejňuje prostredníctvom rôznych marketingových prostriedkov ponuku svojich služieb tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné cieľovej skupine a jej spolupracujúcim odborníkom.

Zverejňovanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý je dostupný pre cieľovú skupinu, ktorej je informácia určená. V podmienkach organizácie sú to nasledovné spôsoby:

 •  nástenky, informačné tabule v priestoroch zariadenia DSS i ZPB
 •  informačné tabule o poskytovateľovi pred vstupom do zariadenia
 •  podujatia s PSS a ich rodinnými príslušníkmi
 •  internetová stránka poskytovateľa www.domov-n-o.sk
 •  sociálne siete poskytovateľa - FB (Domov n.o.)
 •  vlastné informačné materiály – rôzne pravidlá, pozvánky na podujatia, výlety a pod.
 •  účasť svojich odborných zamestnancov na seminároch a  školeniach
 •  články v masmédiách a odborné články v publikáciách (napr. v knižnej podobe)
 •  informačný systém DODS – slúži pre zamestnancov Domov n.o.

Informácie osobného charakteru sa iným osobám, ako príbuzným v zmysle zákona o rodine alebo právnemu zástupcovi prijímateľa sociálnej služby, nepodávajú.

Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu 

Domov n.o. pri komunikácii so záujemcom o sociálnu služby využíva otvorenú informačnú stratégiu – formy:

 • poskytovanie informácii cez riaditeľku zariadenia, sociálneho pracovníka a cez iné osoby (záujemca má možnosť zistiť informácie na telefónnych číslach: 045/68951 27/28, 0911 240 111 alebo prostredníctvom e-mailu: dss.velkepole@gmail.com)
 • rôzne podporné dokumenty – napr. Ako sa stať prijímateľom sociálnych služieb, Dokumenty potrebné k nástupu do Domov n.o. (zverejnené aj na webe poskytovateľa v časti Postup pri uzátváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb)
 • webová stránka www.domov-n-o.sk
 • sociálna sieť Facebook – Domov n.o. Veľké Pole
 • verejne dostupné miesta – napr. priestory BBSK – Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva
 • aktivity pre verejnosť – napr. vystúpenia na akciách iných organizácií, oznámenia v lokálnych médiách – napr. rozhlasová ponuka sociálnych služieb Domov n.o. v okolitých obciach a mestách, informovanie o Domov n.o. v knižnom texte „Čarovná Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie“ a iné formy reklamy

Postup ako sa stať prijímateľom sociálnej služby v Domov n.o..pdf (274,8 kB)

Dokumenty pri nástupe PSS.pdf (306183)

Poskytovanie informácií prijímateľom sociálnych služieb a ich rodine 

DSS aj ZPB Domov n.o. aktívne komunikuje prostredníctvom svojich zamestnancov s PSS. Využíva formy verbálnej i neverbálnej komunikácie. V rámci verbálnej komunikácie sa pri PSS využíva najmä hovorová komunikácia typu dialóg. Pri písomnej komunikácii je dôležité usvedčiť sa, či sú písomne spracované informácie pre PSS zrozumiteľné, ak je potrebné, prispôsobí sa aj veľkosť písma alebo sú prepracované do úpravy pomocou ľahko čitateľného jazyka (napr. Zmluva o mojej službe - táto zmluva obsahuje jednoduché informácie spolu s fotografiami, ktoré oboznamujú PSS o obsahu zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb alebo Môj individuálny plán - okrem obrázkov obsahuje jednoduché texty, fotografie PSS, kľúčového pracovníka a osoby, ktorá bude PSS s cieľmi pomáhať, podpis PSS na znak súhlasu s individuálnym plánom).  Zrozumiteľnosť je možné overiť napr. otázkou – porozumeli ste, ako tomu chápete a pod.  Komunikácia s rodinou býva často písomná, ale aj osobná hovorová v závislosti od typu konkrétnej situácie a informácie. Dôležitým faktorom pri komunikácii s PSS alebo jeho rodinou je princíp partnerstva a rovnakého zaobchádzania s rešpektom voči tomu druhému.

O aktuálnych podmienkach poskytovania sociálnej služby sú PSS informovaní najmä dokumentom – Pravidlá spolunažívania v Domov n.o. – DSS a ZPB (domáci poriadkom), ktorý je  pre PSS v DSS prispôsobený aj formou ľahkočitateľného textu, ale tiež formou besied, ktoré sú organizované spoločne alebo individuálne. 

Rovnako sú PSS každý pracovný deň informovaní o aktuálnej situácii na komunite každé ráno. PSS umiestnený v DSS sú informovaní aj:
o aktuálnej ponuke aktivít pre PSS v daný deň vo forme ľahko čitateľného textu - obrázky 
o jedálnom lístku - teda ponuke dňa zjednodušenou formou pre všetkých PSS – obrázky jedál pre raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru + týždenný jedálny lístok vo forme tabuľky. 
Tieto informácie nájdu PSS na nástenke v DSS pred budovou kuchyne. Nasledujúca fotografia zobrazuje ukážku tejto nástenky. 

Rovnako sú PSS každý pracovný deň informovaní o aktuálnej situácii na komunite každé ráno. PSS umiestnený v DSS sú informovaní aj:

 • o aktuálnej ponuke aktivít pre PSS v daný deň vo forme ľahko čitateľného textu - obrázky
 • o jedálnom lístku - teda ponuke dňa zjednodušenou formou pre všetkých PSS – obrázky jedál pre raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru + týždenný jedálny lístok vo forme tabuľky.

Tieto informácie nájdu PSS na nástenke v DSS pred budovou kuchyne. Nasledujúca fotografia zobrazuje ukážku tejto nástenky. 

 

 

Priebežná informovanosť rodinných príslušníkov PSS a ich súdom stanovených opatrovníkov – najčastejšie sa realizuje telefonicky, najmä pri zmene zdravotného, psychického stavu, pri zápise do registra telesných a netelesných obmedzení a pri iných situáciách, ktoré si to vyžadujú. Ak však nastanú zmeny v úhrade, v príjmových pomeroch PSS a pod., súdom stanovení opatrovníci sú kontaktovaní listovou komunikáciou. Každý rodinný príslušník má možnosť komunikovať s riaditeľkou zariadenia, príp. iným zamestnancom telefonicky alebo aj osobne. 

Pre viac informácii ponúkame nasledovné dokumenty k nahliadnutiu:

Pravidlá spolunažívania v Domov n.o. - DSS (Domáci poriadok DSS).pdf (656,9 kB)

Pravidlá spolunažívania v Domov n.o. - ZPB (Domáci poriadok ZPB).pdf (610,3 kB)

DSS - ľaho čitateľný text - DOMÁCI PORIADOK 2024.pdf (1,4 MB)