Poskytovanie informácii

Domov n.o. zverejňuje prostredníctvom rôznych marketingových prostriedkov ponuku svojich služieb tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné cieľovej skupine a jej spolupracujúcim odborníkom.

Informácie o službách organizácia nezverejňuje len formou vlastnej webovej stránky www.domov-n-o.sk ale i v obecných novinách obce Veľké Pole, tiež prostredníctvom Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a Obecného úradu vo Veľkom Poli.

Poskytovanie informácií prijímateľom sociálnych služieb

Prijímatelia sociálnych služieb sú informovaní o svojich právach a povinnostiach, o základných ľudských právach a slobodách, o plánovaných akciách a o ostatných potrebných skutočnostiach prostredníctvom:

  • Zamestnancov - zamestnanci Domova n.o. poskytujú potrebné informácie a poradenstvo klientom, tieto služby poskytujú už pri prvom kontakte s klientmi a ich príbuznými.
  • Informačných letákov na nástenkách v miestnostiach zariadenia
  • časopisu Editoriál – časopis, ktorý obsahuje nielen nové informácie pre klientov zariadenia, ale aj  články plné zážitkov, ktorých autormi sú samotní klienti Domova n.o.
  • Interných dokumentov - ako je napr. Domáci poriadok, ktorý má formu ľahkočitateľného textu.
  • Rady klientov - klienti sa podieľajú podľa svojich síl a schopností na organizovaní spoločenského života svojou vlastnou iniciatívou a cestou zástupcov zvolených do Rady klientov. Rada klientov spätne pomáha riaditeľke zariadenia, bez ujmy jej právomocí a zodpovednosti, pri zabezpečovaní riadenia, šírenia informácii medzi klientmi a v usporiadaní života v Domov n.o.

Informácie o zdravotnom stave a iné súkromné informácie, ich zmeny týkajúce sa klienta sú podávané klientovi, v prípade nesvojprávneho klienta súdom určenému opatrovníkovi. Takýto druh informácií podáva sociálny pracovník, vedúca opatrovateľského úseku, príp. lekár, psychiater, psychológ.

Pre viac informácii ponúkame nasledovné dokumenty k nahliadnutiu:

Denný režim klientov - DSS .odt (16866)

Denný režim klientov - ZPB .odt (15352)

Deklarácia práv duševne postihnutých osôb .odt (18178)

Charta práv duševne postihnutých osôb .odt (20071)


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128


Meniny na web