Spokojnosť prijímateľov s poskytovanými službami v Domov n.o.

Domov n.o. rešpektuje právo PSS na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb a pravidelne sa zaujíma o názor PSS na poskytované sociálne služby, a to pomocou viacerých nástrojov. Jedným z nich je 

Dotazník spokojnosti so sociálnou službou

V rámci zisťovania spokojnosti PSS a úrovne kvality sociálnej služby poskytovanej v Domov n.o. vo Veľkom Poli využíva nezisková organizácia okrem iného i dotazníkový prieskum. Dotazník je určený PSS a jeho cieľom je zistiť, s ktorými aspektmi poskytovanej sociálnej služby a zamestnancami sú prijímatelia spokojní, resp. nespokojní.
V dotazníku sa hodnotí:

  1. Ubytovanie a „pocit“ domova, Kvalita života PSS, Súkromie PSS
  2. Prístup p. riaditeľky k PSS
  3. Práca sociálneho pracovníka
  4. Starostlivosť a prístup personálu opatrovateľského úseku
  5. Stravovanie a prístup personálu kuchyne
  6. Ponuka voľnočasových aktivít a personál „výchovy“
  7. Poskytovanie ostatných služieb
  8. Priestor pre myšlienky, návrhy PSS

 

Otázky dotazníka sú formulované jednoducho. PSS majú na výber dve možnosti -  odpovede na otázky – áno, nie. V prípade výberu možnosti „nie“ je vhodné uviesť dôvody negatívnej odpovede. Prijímatelia vypĺňajú dotazník sami alebo s pomocou inštruktora sociálnej rehabilitácie, inštruktora rozvoja pracovných zručností, sociálneho pracovníka, príp. iného zamestnanca. Každý zamestnanec nápomocný pri vypisovaní dotazníka musí rešpektovať odpovede PSS, jeho anonymitu, nepresviedčať ho o inej odpovedi, či reagovať na jeho negatívne postoje. Pomocou uvedeného dotazníka získava poskytovateľ spätnú väzbu od PSS v pravidelných intervaloch – raz ročne. Dotazník vypĺňajú iba tí PSS, ktorí sú prítomní v DSS i v ZPB počas vykonania prieskumu.  Vyplnené dotazníky sa vyhodnocujú s cieľom využívať zistené skutočnosti pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby v dokumente Vyhodnotenie dotazníkov. 

Príloha č. 1 - Dotazník spokojnosti PSS - DSS - nová verzia.docx (34429)
Príloha č. 2 - Dotazník spokojnosti PSS - ZPB - nová verzia.docx (35024)