Spokojnosť klientov s poskytovanými službami v našej organizácii Domov n.o.

V rámci zisťovania spokojnosti klientov a úrovne kvality sociálnej služby poskytovanej v Domove n.o. vo Veľkom Poli využíva nezisková organizácia dotazníkový prieskum. Dotazník je určený klientom a jeho cieľom je zistiť, s ktorými ponúkanými službami sú prijímatelia spokojní, resp. nespokojní. V dotazníku sa hodnotí: prístup personálu, bývanie, spolužitie, stravovanie, starostlivosť zdravotníckeho personálu, práca sociálneho pracovníka, poskytovanie ostatných služieb (upratovanie, pranie, údržba a pod.), ponuka voľnočasových aktivít, súkromie klientov v zariadení, kvalita života, prístup pani riaditeľky k riešeniu problémov.

Dotazník.pdf (58507)

Otázky dotazníka sú formulované jednoducho. Klienti majú na výber dve možnosti odpovede na otázky – áno, nie. V prípade výberu možnosti nie je potrebné uviesť dôvody negatívnej odpovede. Prijímatelia vypĺňajú dotazník sami alebo s pomocou ergoterapeuta.

Vyplnené dotazníky sa vyhodnocujú s cieľom využívať zistené skutočnosti pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby.