Rok 2020 - ZPB

Vyhodnote dotazníkov k roku 2020 - ZPB
 

Dotazník k 01.07.2020 vyplnilo 100 % klientov, t. j. 23 z celkového počtu 23 prijímateľov.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 22 chlapov a 1 žena. Percentuálna štruktúra prijímateľov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

 

Z hľadiska veku, najmladší klient mal 24 rokov (Štefan H.) a najstarší 64 rokov (Miroslav Z.). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili prijímatelia Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Zariadení podporovaného bývania nachádza Milan K.  a to od roku 1986.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi prijímateľmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 23 zapojených prijímateľov informuje nasledovný graf 2.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v  zariadení podporovaného bývania (ZPB) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, prijímatelia v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v ZPB páči a čo nie.