Úhrada za sociálnu službu

Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanú sociálnu službu úhradu v sume určenej Domovom n.o. ako poskytovateľom sociálnej služby zmluvou podľa zákona o sociálnych službách. Prijímateľ sociálnej služby je povinný zariadeniu Domov n.o. oznámiť výšku svojich príjmov, výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Do úhrady za sociálnu službu nemožno započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činnosti (okrem odborných činnosti v súlade s § 16, obslužných činnosti v súlade s § 17 a ďalších činnosti v súlade s § 18 zákona o sociálnych službách. 

Sociálne služby uvedené v § 38 alebo v § 34 zákona o sociálnych službách sa poskytujú prijímateľovi za úhradu na základe cenníka, ktorý rozlišuje úhradu pre samoplatcu a úhradu pre prijímateľa, ktorý dostáva príspevky od MPSVaR alebo samosprávneho kraja.

Cenník o poskytovaní sociálneych služieb je účinný od 01.02.2023 sa vydáva sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 

Cenník DSS platný od 01.02.2023.pdf (607551)

Cenník ZPB platný od 01.02.2023.pdf (526226)

V prípade, ak prijímteľ dostane príspevok od MPSVaR, VÚC /finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou/

Úhrada za sociálnu službu sa vypočíta ako rozdiel medzi výškou dôchodku, príp. iného príjmu a sumou životného minima platnom v danom období, pretože po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % v DSS, príp. 75 % v ZPB sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovené osobitným predpisom v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách.

Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 14 zákona o sociálnych službách je rozdiel medzi výškou úhrady uvedenej v cenníku a výškou reálnej úhrady vzhľadom na výšku dôchodku, príp. iného príjmu po zohľadnení ochrany príjmu a je pohľadávkou poskytovateľa voči prijímateľovi.

Poskytovateľ môže uplatniť nárok na pohľadávku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak prijímateľ má v čase, v ktorom poskytovateľ tento nárok uplatnil príjem alebo majetok, z ktorého možno uspokojiť nárok poskytovateľa. Pohľadávka sa bude vymáhať najneskôr v dedičskom konaní. 

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Úhrada sa určuje v súlade s § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách.

Prijímateľ sociálnej služby v DSS neplatí úhradu za sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností, osobné vybavenie, záujmovú činnosť, za utváranie podmienok za úschovu cenných vecí, za zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti a za pomoc pri pracovnom uplatnení. Prijímateľ sociálnej služby v ZPB neplatí úhradu za sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie. Úhrada za stravovanie v DSS sa vypočíta podľa skutočného odchodu/príchodu prijímateľa zo/do zariadenia. Odobratú stravu v deň odchodu/príchodu si prijímateľ platí. Poskytovateľ vedie evidenciu neprítomnosti prijímateľa v DSS i ZPB, z ktorej je zrejmý i čas odchodu/príchodu a počet odobratých jedál v deň odchodu/príchodu zo/do zariadenia. 

Lieky, cigarety, náklady na prepravu do zdravotníckych zariadení, úradov, súdov pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a ostatné výdaje nie sú zahrnuté v cene úhrady za sociálne služby.

V prípade, ak prijímateľ nedostane príspevok od MPSVaR, VÚC /finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou/, t.j. je samoplatca

Sociálne služby  sa poskytujú prijímateľovi - samoplatcovi v súlade so zákonom o sociálnych službách za úhradu na základe cenníka, pričom prijímateľ platí úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby v súlade s § 51a zákona o sociálnych službách.

Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu je rozdiel medzi výškou úhrady uvedenej v cenníku a výškou reálnej úhrady vzhľadom na výšku dôchodku, príp. iného príjmu a je pohľadávkou poskytovateľa voči prijímateľovi.

Poskytovateľ môže uplatniť nárok na pohľadávku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak prijímateľ má v čase, v ktorom poskytovateľ tento nárok uplatnil príjem alebo majetok, z ktorého možno uspokojiť nárok poskytovateľa. Pohľadávka sa bude vymáhať najneskôr v dedičskom konaní. 

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Úhrada sa určuje v súlade s § 51a zákona o sociálnych službách.

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností, osobné vybavenie, záujmovú činnosť, za utváranie podmienok za úschovu cenných vecí v DSS, za zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti a za pomoc pri pracovnom uplatenení. Prijímateľ sociálnej služby v ZPB neplatí úhradu za sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie. Úhrada za stravovanie v DSS sa vypočíta podľa skutočného odchodu/príchodu prijímateľa zo/do zariadenia. Odobratú stravu v deň odchodu/príchodu si prijímateľ platí. Poskytovateľ vedie evidenciu neprítomnosti prijímateľa v DSS i ZPB, z ktorej je zrejmý i čas odchodu/príchodu a počet odobratých jedál v deň odchodu/príchodu zo/do zariadenia. 

Lieky, cigarety, náklady na prepravu do zdravotníckych zariadení, úradov, súdov pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a ostatné výdaje nie sú zahrnuté v cene úhrady za sociálne služby.