Úhrada za sociálnu službu

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby Domov n.o. zmluvou podľa § 74 ods. 7 písm. h). Do úhrady za sociálnu službu nemožno započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.

Domov n.o. ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná neverejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h) bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi:

a) priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri,

a

b) priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 76, § 77, § 78a a 78aa po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný zariadeniu Domov n.o. oznámiť výšku svojich príjmov, výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

Sociálne služby uvedené v § 38 alebo v § 34 zákona o sociálnych službách sa poskytujú prijímateľovi za úhradu na základe cenníka, ktorý rozlišuje úhradu pre:

  • PSS, ktorý má platné Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu do DSS alebo do ZPB
  1. Cenník pre PSS poberajúceho racionálnu stravu 
  2. Cenník pre PSS poberajúceho diabetickú stravu
  • PSS, ktorý nemá platné Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu do DSS alebo do ZPB- je samoplatca
  1. Cenník pre PSS poberajúceho racionálnu stravu 
  2. Cenník pre PSS poberajúceho diabetickú stravu

 

Cenník o poskytovaní sociálnych služieb určený pre 28., 29., 30. a 31. dňový mesiac je účinný od 01.02.2024 a vydáva sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 

Cenník DSS od 01.02.2024.pdf (610226)
Cenník DSS samoplatci - od 01.02.2024.pdf (535633)
Cenník ZPB od 01.02.2024.pdf (561458)
Cenník ZPB samoplatci od 01.02.2024.pdf (485188)