Vzťahy, rodina a komunita

Domov n.o. podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Sociálne služby poskytujúce organizáciou Domov n.o. Veľké Pole stavajú na prirodzených väzbách prijímateľa so svojou rodinou a komunitou a pokiaľ je to možné a žiaduce, tieto väzby organizácia udržiava a rozvíja. Rovnako, prijímateľ DSS i ZPB využíva služby bežne poskytované verejnosti, napr. pedikérske služby, navštevovanie miestneho obchodu, účasť na bohoslužbách v kostole vo Veľkom Poli, účasť na voľbách a pod., nakoľko tieto sa vnímajú ako najúčinnejší prostriedok predchádzania vzniku a posilňovania závislosti prijímateľa na sociálnej službe.

Otvorenosť SS voči možnostiam poskytovaným v širšej komunite a ich spájanie smerom k čo najprirodzenejšiemu uspokojovaniu potrieb ľudí sa v zákone o sociálnych službách vymedzuje napr. cez právo prijímateľa sociálnej služby na utváranie podmienok pre zabezpečenie osobného, telefonického, písomného či elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, ale aj nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou (§6 ods. 3 zákona).

Domov n.o. aktívne podporuje užívateľa vo využívaní bežných služieb, ktoré sú v danom mieste verejné (príklady uvedené vyššie.). Ďalej zariadenie podporuje užívateľa vo využívaní vlastných prirodzených sietí, ako je rodina, priatelia. V súlade s prianím prijímateľa zariadenie vytvára príležitosti pre zmysluplné vzťahy prijímateľa s rodinou a ďalšími blízkymi ľuďmi. V prípade konfliktu zachováva nezisková organizácia neutralitu.

Poskytovateľ sociálnej služby nenahrádza inštitúciu, ktorá poskytuje bežné služby verejnosti, ako napr. zdravotnícke zariadenia, spolky, záujmové kluby. S týmito inštitúciami zariadenie v prípade potreby spolupracuje. T.j. ak nemôže organizácia pokryť rozsahom, odbornosťou či kompetentnosťou potreby užívateľa služieb, sprostredkováva pre prijímateľa služby iných odborníkov alebo inštitúcie.

Domov n.o. rešpektuje prirodzené vzťahy prijímateľa v rámci jeho rodiny a komunity, čo znamená, že napr. :

• Každý kontakt PSS s príbuznými, priateľmi, známymi, dobrovoľníkmi, či inými osobami za účelom stretnutia sa s prijímateľom v prípade jeho súhlasu je vítaný a zabezpečený.

• Zamestnanci aktívne vyhľadávajú kontakt PSS s príbuznými, zaujímajú sa o rozvíjanie a posilnenie kontaktov prijímateľov, napomáhajú kontaktom. DSS i ZPB zabezpečuje udržiavanie kontaktov svojich prijímateľov s rodinou, ktorá je viac vzdialená od obce Veľké Pole alebo s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa zdržiavajú dlhodobejšie v zahraničí najmä prostredníctvom telefónu a listov.

• Zariadenie vytvára podmienky na realizáciu návštev. Navštevovanie prijímateľov i vzájomný telefonický kontakt rodiny s prijímateľom sociálnej služby je evidovaný v Pracovnom liste.

• Zariadenie sa usiluje v čo najväčšej miere zapojiť do pomoci prijímateľovi aj príslušníkov rodiny napr. návštevou v domácom prostredí.

• Domov n.o. umožňuje realizovať oslavy životných jubileí priamo v DSS i v ZPB spolu s príbuznými a známymi. Príbuzní a priatelia prijímateľov majú možnosť spolupodieľať sa na realizácii aktivít v zariadení a mimo neho (napr. pozvánka na Branno – športový deň, ktorý sa koná každoročne, sa posiela rodinným príslušníkom PSS), či spolupráca Domov n.o. s komunitou pri realizovaní spoločných projektov.

• Zariadenie spolupracuje s príbuznými PSS, poskytuje im poradenstvo, informuje o zdravotnom a celkovom stave prijímateľa a jeho zmenách.