Rok 2022 - ZPB

Dotazník k 30.09.2022 vyplnilo 22 klientov, t. j. 100 % z celkového počtu 22 klientov.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 21 chlapov a 1 žena. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

Z hľadiska veku, najmladší klient má 22 rokov (Ladislav R.) a najstarší 66 rokov (Miroslav Z.). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Zariadení podporovaného bývania nachádza Milan K. a to od roku 1986.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 22 zapojených klientov informuje nasledovný graf 2.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 7 okruhov s niekoľkými otázkami, na ktoré bolo možnosť odpovede ÁNO/ NIE. Posledný ôsmy okruh resp. otázka, bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v ZPB páči a čo nie.

O percentuálnej štruktúre odpovedí na jednotlivé otázky okruhov 1 až 7 poskytujú informácie grafy.