Rok 2019 - ZPB

 

Dotazník k 02.07.2019 vyplnilo 100 % klientov, t. j. 22 z celkového počtu 22 klientov.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 20 chlapov a 2 ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe.

Z hľadiska veku, najmladší klient mal 21 rokov (Hlavačka Štefan) a najstarší 62 rokov (Zeman Ján). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorý nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Zariadení podporovaného bývania nachádza Kostrbík Milan a to od roku 1986.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 23 zapojených klientov informuje nasledovný graf. 

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v  zariadení podporovaného bývania (ZPB) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, prijímatelia v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, 
príp. čo sa im v ZPB páči a čo nie.