Domov sociálnych služieb

 

Domov sociálnych služieb poskytuje komplexné sociálne služby od roku 2003, kedy bol po transformácii zapísaný do registra neziskových organizácií. Sociálna služba sa poskytuje pre 59 prijímateľov sociálnej služby - fyzickým osobám so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo osobám so zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí.

V domove sociálnych služieb (§38, zákon č. 448/2008 Z.z.) sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Domáci poriadok Domov n.o. DSS 2019.pdf (514159)

 

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby patrí medzi odborné činnosti podľa § 16 zákona o sociálnych službách. 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je odborná činnosť poskytovaná na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu.  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydáva vyšší územný celok na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama. 

Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, teda pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborne vzdelaný personál – opatrovateľka a pomocnice opatrovateliek, ktoré zabezpečujú nepretržitú pomoc podľa potrieb sociálnej služby.

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO 

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť v súlade s § 16 zákona o sociálnych službách a je zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Nepriaznivá sociálna situácia je „ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Hybnou silou poskytovania poradenstva je sociálny pracovník za pomoci ostatného personálu.

V DSS Domov n.o. sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva.  Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Formulovanie obsahu sociálneho poradenstva pre PSS veľmi úzko súvisí s kvalitou ich života. Z tohto dôvodu je obsah sociálneho poradenstva pre PSS Domov n.o. usporiadaný do nasledovných sociálno-poradenských okruhov:

 1. Zdravotné problémy – sociálne poradenstvo je orientované na zvládanie zdravotných problémov a ich dôsledkov. Poskytuje podporu prostredníctvom aktivít.
 2. Základné životné podmienky -  sociálne poradenstvo v tejto oblasti je orientované predovšetkým na pomoc v oblasti bývania. Sociálne poradenstvo je poskytované v intenciách humanizácie základných životných podmienok s cieľom ovplyvňovať primeraný sociálny a emocionálny vývin prijímateľa.
 3. Rodina – v tejto oblasti poradenstva sa zameriavame na vytváranie primeraných rodinných väzieb, ktoré ovplyvňujú formulovanie krátkodobých ale aj dlhodobých cieľov PSS v procese integrácie.
 4. Sociálne poradenstvo v našom zariadení má svoje opodstatnenie aj v rámci sociálnych a emocionálnych vzťahov, ktoré si vytvára PSS s ostatnými ľuďmi, s ktorými sa stretáva vo svojom živote. Kvalita vzťahov zohráva dôležitú úlohu pri motivácii PSS mobilizovať svoje sily  a vlastné schopnosti, pri vyrovnávaní sa s hendikepom. Oblasť vzdelávania a práce je dôležitou súčasťou sociálneho poradenstva, nakoľko motivuje PSS mobilizovať a aktívne využívať svoj zvyšný pracovný potenciál.
 5. Mieru celkovej spokojnosti a harmónie osobnosti ovplyvňuje aj predpoklad uspokojovania sekundárnych potrieb našich PSS, kam patrí rozvíjanie záujmov a trávenie voľného času. Tieto aktivity umožňujú PSS lepšie sa vyrovnávať so skutočnosťou svojho hendikepu, pomáhajú im zvládať stresové situácie, zabraňujú izolácii a samote, prispievajú k sebestačnosti a pocitu uvedomovania si svojich možností optimálne fungovať v danej spoločnosti alebo komunite.

Obsahom základného sociálneho poradenstva zariadenia sociálnych  služieb býva najčastejšie informácia, rada a usmernenie.

 

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť podľa § 16 zákona o sociálnych službách zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. 

Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik s cieľom doviesť prijímateľa sociálnej služby k tomu, aby kompenzoval svoj nedostatok na najvyššiu možnú mieru. Cieľom sociálnej rehabilitácie je optimálne a čo najrýchlejšie zaradenie prijímateľa sociálnej služby do plnohodnotného spoločenského života, jeho reintegrácia a resocializácia.

Túto činnosť v DSS zabezpečujú inštruktori sociálnej rehabilitácie a ergoterapeuti.

 

ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ
 

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť v súlade s § 16 zákona o sociálnych službách na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenie do spoločnosti. 

Rozvoj pracovných zručností je zahrnutý v plánoch práce inštruktorov sociálnej rehabilitácie a ergoterapeutov, rovnako je zapracovaný v individuálnych plánoch PSS nášho zariadenia.

Činnosti v rámci rozvoja pracovných zručností, ktoré sú dobrovoľné s možnosťou odmietnutia aktivít v DSS Domov n.o.:

 1. Pomoc na opatrovateľskom úseku – pomoc pri ustielaní postelí, prezliekanie posteľnej bielizne, odnos stravy na oddelenie pre ležiacich PSS, vynášanie košov s čistou bielizňou z práčovne, odnášanie košov do práčovne, a i.
 2. Pomoc na úseku kuchyňa – vozenie zemiakov z pivnice, odnos zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov do kuchyne, a i.
 3. Upratovanie – umývanie jedálne po večeri, vo sviatok a cez víkend, umývanie oddelenia počas sviatkov a víkendov, umývanie a upratovanie priestorov podľa potreby a i.
 4. Pomocné práce – umývanie auta, zber druhotných surovín (papier a pod), prášenie diek, matracov, pomoc pri nosení a manipulácii s ťažkými predmetmi (nábytok, zariadenie a pod), pomocné práce pri údržbe budovy a areálu (maľovanie, natieranie, pomoc pri budovaní a údržbe oplotenia, vypiľovanie kríkov, a pod), úprava terénu – odhŕňanie snehu v zimnom období, zametanie chodníkov, pomocné práce pri murárskych a betonárskych prácach, pomocné práce v údržbárskej dielni, ukladanie dreva, demolovanie plastov a i.
 5. Práce v pomocnom hospodárstve
 • rastlinná výroba – kosenie, sušenie sena, sadenie zeleniny, okopávanie, hrabanie lístia, vysádzanie stromčekov, zber zeleniny, ovocia, opilovanie konárov, štiepkovanie drevného odpadu, presádzanie kvetov, práce na pozemkoch – pomocné práce pri pestovateľských úkonoch, ošetrovanie ovocných stromkov a pod.
 • chov zvierat – animoterapia – chov psa a ošípaných, čistenie ošipárne, kŕmenie zvierat, pomocné práce pri chovateľských úkonoch a pod.

 

UBYTOVANIE

Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v 1 až 3 lôžkových izbách umiestnených v šiestich budovách. Nachádza sa tu 8 jednoposteľových, 11 dvojposteľových a 10 trojposteľových izieb. Priemerná obytná podlahová plocha na jedného klienta je 8 m2. Izby sú svetlé a ich výška sa pohybuje od 240 cm do 300 cm. Každá miestnosť je vybavená štandardným príslušenstvom, ako je: stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločný stôl, stolička, jednodielna skriňa pre každého ubytovaného, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, nočný stolík, matrace alebo podložka z hygienicky nezávadného materiálu, plachta, poduška a obliečka a rôznymi doplnkami zodpovedajúcimi postihnutiu prijímateľov sociálnej služby. Izby na oddelení určenom pre imobilným PSS sú vybavené polohovateľnými posteľami. Izby sú tiež vybavené televízormi. Na osobnú hygienu slúžia prijímateľom: sprchy, hygienická zdvíhacia stolička a sprchová kabína Prelude v kúpeľni na oddelení, WC, holiareň, umývadlá. Všetky umývadlá, sprchy sú vybavené zmiešavacími batériami s prívodom teplej a studenej vody.

Spoločné priestory sú PSS zariadenia využívané spoločne. Sú to jedáleň, miestnosti na rozvoj pracovných zručností, miestnosti určené na záujmovú činnosť (napr. na pečenie), priestor altánku najmä v letnom období, záhrada, knižnica, chodby, schodištia a pod. Aj tu je dôležité, aby spoločné priestory a rovnako i izby, ich vybavenie a výzdoba zodpovedali úrovni cieľovej skupiny PSS. Nejedná sa len o úroveň technického vybavenia a pomôcok, ale i o to, aby úroveň výzdoby bola primeraná veku, psychickému a zdravotnému stavu PSS.

DSS Domov n.o.  je ústretový a v rámci možností umožňuje PSS zariadiť si svoju izbu podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci PSS. PSS neodporúčame mať v izbe predmety, ktoré môžu ohroziť samotného PSS alebo jeho spolubývajúceho.

DSS rešpektuje právo PSS na nenarušovanie svojho osobného priestoru, teda personál pred vstupom do izby zaklope, počká a spýta sa, či môže vstúpiť okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku.

STRAVOVANIE

Prijímateľom sociálnej služby umiestneným v domove sociálnych služieb je poskytované celodenné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a v prípade určenia aj podľa druhu diét. Domov n.o. poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ je povinný odobrať v rámci sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. PSS s trvale zhoršeným zdravotných stavom a imobilným PSS sa strava podáva v časti lôžkového oddelenia. Opatrovateľka a pomocnice opatrovateliek dohliadajú na prehĺtanie podávanej stravy, množstvo skonzumovanej stravy a vypitých tekutín. V prípade potreby sa strava mixuje.

Odporúčané hodiny na odobratie stravy pre PSS v DSS Domov n.o. sú nasledovné:

 • Raňajky              08.00 – 09:00 hod.
 • Desiata               10.00 – 10.30 hod.
 • Obed                  12.00 – 13:00 hod.
 • Olovrant             14.30 – 15.00 hod.
 • Večera                17.00 – 18.00 hod.
 • Druhá večera      19:00 – 20:00 hod.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje skladníčka a hlavný kuchár v spolupráci s vedúcou opatrovateľského úseku a stravovacou komisiou zriadenou riaditeľkou zariadenia. Stravovacia komisia Domov n.o. je zložená z predsedu – skladníčka a členov – všeobecný lekár pre dospelých, hlavný kuchár, vedúca opatrovateľského úseku , zvolení prijímatelia SS z DSS Domov n.o. Stravovacia komisia spolupracuje pri spracovaní jedálneho lístka, pri dodržiavaní zásad stolovania, hygieny prípravy a vydávania stravy, sleduje čas vydávania stravy, podáva podnety a návrhy na zmenu v oblasti stravovania a pod. Jedálny lístok poskytovateľ SS zostavuje na nastávajúci týždeň vopred.

 

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečená vo vlastnej réžii DSS Domov n.o. .

Upratovanie obytných a spoločných priestorov zabezpečujú zamestnanci na pozícii upratovačka. Izby a spoločné priestory sa denne upratujú a vetrajú, zariadenia na osobnú hygienu sa denne umývajú a dezinfikujú. Jeden krát za štvrťrok sa vykonáva celkové upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a s vyprášením matracov a prikrývok. V ubytovacích miestnostiach a v ostatných priestoroch je vhodné udržiavať poriadok a čistotu. Za poriadok v skriniach zodpovedá pridelený zamestnanec PSS. V nočných stolíkoch sa PSS neodporúča odkladať zvyšky jedál, je potrebné zahadzovať ich do nádob na to určených. PSS sa v rámci rozvoja pracovných zručností  môžu zapájať do upratovania, z dôvodu zabezpečenia čistoty a poriadku odporúčame udržiavať poriadok nielen v interiéri, ale aj v exteriéri zariadenia.

Zariadenie Domov n. o. disponuje vlastnou práčovňou, ktorá je vybavená práčkami, sušičkou a mangľom, kde sa zabezpečuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva PSS. Zabezpečuje takisto aj drobné krajčírske úpravy odevov.

 

OSOBNÉ VYBAVENIE

PSS si osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. DSS Domov n.o. poskytuje osobné vybavenie PSS, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, za predpokladu, že si PSS osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám. 

Nákup šatstva, obuvi a vecí osobnej potreby zabezpečuje sociálny ekonóm na základe požiadaviek prijímateľa alebo po dohode s opatrovateľských úsekom. Nákupy pre prijímateľov sú vedené a účtované na jednotlivých kontách PSS. Hygienické potreby poskytuje prijímateľovi DSS Domov n.o. Tieto vydáva opatrovateľský personál.

Prijímateľ môže používať vlastné elektrospotrebiče, odporúčame o tom oboznámiť riaditeľku zariadenia, pričom zodpovednosť za poškodenie alebo stratu nesie prijímateľ. Veci nebezpečné, zdravotne závadné alebo ťažko dezinfikovateľné nie je vhodné prinášať do zariadenia. Prijímateľom sa neodporúča rozoberať rôzne elektrické prístroje, resp. spotrebiče a inak manipulovať elektrickou energiou. Prijímatelia môžu používať mobilné telefóny, za ich stratu, poškodenie alebo odcudzenie nenesie zodpovednosť Domov n.o.

 
ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
 

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. 

Záujmové činnosti v domove sociálnych služieb Domov n. o. patria najmä medzi popoludňajšie aktivity a majú oddychový charakter. Záujmová činnosť umožňuje PSS realizovať ich individuálne záujmy, kultúrne aktivity, všetko s prihliadnutím na individualitu prijímateľa, jeho individuálne potreby a jedinečnosť jeho zdravotného znevýhodnenia.

 

Medzi záujmové činnosti v domove sociálnych služieb Domov n. o. patria posedenia a besedy pri rôznych príležitostiach, spoločné sväté omše, nacvičovanie programov na rôzne príležitosti ako Pálenie Moreny, vítanie jari, fašiangy, stavanie mája, MDŽ, mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianoce,  účasť PSS na terapeutických skupinách, benefičných koncertoch, počúvanie hudby, sledovanie TV, vychádzky do prírody, výlety, divadelné predstavenia, rekreácie, precvičovanie pamäti, náučné popoludnie formou prezentácie časopisu Editoriál, oslavy k narodeninám. Okrem iného každoročné Domov n. o. organizuje celodennú akciu pod názvom Branno-športový deň. Je to akcia pre PSS spojená s dňom otvorených dverí.

ÚSCHOVA CENNÝCH VECÍ

DSS Domov n.o. je povinný prevziať do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek, cenných papierov PSS, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas poskytovania sociálnej služby v ňom, na základe Zmluvy o úschove cenných vecí, ktorá je uzatvorená v zmysle zákona o sociálnych službách a v zmysle § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.  Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie na peňažnom konte prijímateľa.

Za neuschované veci, cenné predmety, peniaze a vkladné knižky DSS nezodpovedá. Osobné veci a predmety, ktoré si PSS do zariadenia priniesol zostávajú jeho osobným majetkom.

 

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Domov n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. 

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení DSS Domov n.o. je v súlade s Čl. 40 Ústavy SR, ktorá garantuje každému občanovi právo na ochranu zdravia. V DSS Domov n.o. ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje vedúca opatrovateľského úseku, ktorá absolvovala vysokoškolské vzdelanie druhé stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Zamestnanec na pozícii opatrovateľ vykonáva pomocné opatrovateľské činnosti (napr. starostlivosť o bielizeň, poriadok a čistotu priestorov, pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri stravovaní PSS a pod.).

Lekársku starostlivosť pre DSS Domov n.o. zabezpečujú:

 • Všeobecný lekár pre dospelých.
 • Lekár v odbore psychiatria.

Spolupracujúci lekári poskytujú zdravotnú starostlivosť priamo v DSS Domov n.o.  - všeobecný lekár pre dospelých 1 x týždenne, lekár v o odbore psychiatria – 1 x mesačne, príp. podľa potreby po dohode s vedúcou opatrovateľského úseku, prípadne v mieste sídla príslušnej ambulancie. Odbornú lekársku starostlivosť v prípade potreby zabezpečujú odborní lekári prostredníctvom odborných ambulancií: neurologická, kardiologická, chirurgická, pneumologická, dermatovenerologická, urologická, očná, ORL, endokrinologická a iné. Najbližšími lôžkovými zdravotníckymi zariadeniami sú Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom, Nemocnica Zvolen, FNsP F.D.R. Banská Bystrica a DFN Banská Bystrica.

V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, v prípade ohrozenia života alebo zdravia PSS je privolaná Záchranná zdravotná služba.

V súlade so zákonom 576/2004 Z.z. má PSS/zákonný zástupca právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /slobodná voľba lekára/ a môže uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre dospelých. Ak zdravotný stav PSS neumožňuje samostatný pobyt a PSS potrebuje sprievod na ošetrenie, PSS je k dispozícii sanitárka.

 

NAVŠTEVOVANIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Vzájomné navštevovanie sa PSS vo svojich izbách je možné. Príbuzní a známi môžu navštíviť PSS Domov n. o. v priebehu celého dňa. Návšteva by sa mala zapísať v Knihe návštev, ktorá sa nachádza na opatrovateľskom úseku. Návštevám neodporúčame fajčiť v interiéroch DSS, prinášať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky, narúšať nočný kľud a pod. Návštevy by mali rešpektovať súkromie PSS a ich spolubývajúcich.

Informácia pre návštevy.pdf (184580)

 

FAJČENIE

V zariadení Domov n.o. je rešpektovaný Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého v súlade s § 7 ods. 1 písm. e) zakázané fajčiť v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní s cieľom ochrániť nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.

Nakoľko sú v zariadení umiestnené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú vypestovanú silnú závislosť na nikotíne, týmto je umožnené fajčiť v exteriéri zariadenia.