Domov sociálnych služieb

 

Domov sociálnych služieb poskytuje komplexné sociálne služby od roku 2003, kedy bol po transformácii zapísaný do registra neziskových organizácií. Sociálna služba sa poskytuje pre 59 prijímateľov sociálnej služby.

V domove sociálnych služieb (§38, zákon č. 448/2008 Z.z.) sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Pravidlá spolunažívania v Domov n.o. - DSS (Domáci poriadok DSS).pdf (672685)

 

POMOC PRI ODKÁZANOSTI FO NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je odborná činnosť poskytovaná na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu.  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydáva vyšší územný celok na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama.

Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, teda pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového kúpeľa, úkonoch obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Cieľom nášho zariadenia je PSS poskytnúť kvalitnú nepretržitú, celoročnú starostlivosť pri všetkých činnostiach, ktoré si vyžadujú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Službu vykonáva odborný personál. Za odbornosť nemôžeme považovať iba kvalifikáciu v adekvátnom vzdelaní, ale aj adekvátnu dávku empatie a spolupatričnosti a v neposlednom rade asertívny prístup riešenia vzniknutých situácií, či problémov.

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO 

Sociálne poradenstvo v DSS Domov n.o. je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Hybnou silou poskytovania poradenstva je sociálny pracovník (príp. sociálny ekonóm) za pomoci ostatného personálu.

V DSS Domov n.o. sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

V praxi je sociálne poradenstvo univerzálnou činnosťou v rámci každej poskytovanej služby v DSS. Spočíva v poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov našich PSS a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci (psychologickej, právnej, inej).

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme poradenské služby aj občanom okolitých obcí a miest. Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v našom zariadení alebo v inom zariadení v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Súčasťou sociálno - poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi PSS, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb.

Obsahom základného sociálneho poradenstva zariadenia sociálnych  služieb býva najčastejšie informácia, rada a usmernenie.

 

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá je v DSS Domov n.o. zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Ide najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálnu komunikáciu.

Cieľom je prechod z pasívneho na aktívne bytie, optimálne a čo najrýchlejšie zaradenie prijímateľa sociálnej služby do plnohodnotného spoločenského života, jeho reintegrácia a resocializácia.

Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik s cieľom doviesť prijímateľa sociálnej služby k tomu, aby kompenzoval svoj nedostatok na najvyššiu možnú mieru. Túto činnosť v DSS zabezpečujú inštruktori sociálnej rehabilitácie a ergoterapeuti.

 

ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ
 

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Rozvoj pracovných zručností je náplňou práce inštruktorov sociálnej rehabilitácie a ergoterapeutov, a vďaka tejto činnosti sú často dosahované osobné ciele PSS, ktoré sú súčasťou individuálnych plánov.

V rámci rozvoja pracovných zručností v DSS sa využívajú základné metódy, cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činností, ale aj názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej činnosti.

Zamestnanci zodpovední za rozvoj pracovných zručností využívajú predovšetkým individuálny prístup k prijímateľovi a fázovanie pracovných činností od jednoduchších k zložitejším. Rozvoj pracovných zručností funguje na báze dobrovoľnosti.

Pracovné aktivity v rámci rozvoja pracovných zručností s možnosťou odmietnutia aktivít v DSS Domov n.o. môžu prispieť k rozvoju sebestačnosti a pracovných návykov prijímateľov, pri dodržaní ich práva na primeranú prácu podľa ich možností, schopností a záujmov v týchto oblastiach:

 1. Práce  v interiéri i exteriéri zariadenia – zametanie a umývanie spoločných priestorov, výzdoba spoločných priestorov, vynášanie odpadkov, pomoc pri manipulácii s dovezeným materiálom (napr. ovocie, zelenina, dezinfekčné prostriedky), pomoc pri maľovaní, pomoc v práčovni, pomoc pri úprave hrobov zosnulých obyvateľov na cintoríne, pomoc pri ustielaní postelí, prezliekanie posteľnej bielizne, upratovanie osobných vecí, zber druhotných surovín (papier a pod), pomoc pri úprave terénu – odhŕňanie snehu v zimnom období, zametanie chodníkov, pomocné práce pri murárskych a betonárskych prácach, ukladanie dreva a i.
 2. Práce v pomocnom hospodárstve:
 • rastlinná výroba – kosenie, sušenie sena, sadenie zeleniny, okopávanie, hrabanie lístia, vysádzanie stromčekov, zber zeleniny, ovocia, opilovanie konárov, presádzanie kvetov, práce na pozemkoch – pomocné práce pri pestovateľských úkonoch a pod.
 • chov zvierat – animoterapia – chov ošípaných, čistenie ošipárne, kŕmenie zvierat, pomocné práce pri chovateľských úkonoch a pod.

 

 

UBYTOVANIE

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. PSS sa poskytuje časovo neobmedzené ubytovanie v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách v šiestich budovách nachádzajúcich sa v areáli DSS Domov n. o.  Ubytovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby s prihliadnutím na ich zdravotný stav, individuálne potreby, požiadavky a na možnosti zariadenia. Priemerná obytná podlahová plocha na jedného PSS je 8 m2. Izby sú svetlé a ich výška sa pohybuje od 240 cm do 300 cm.

Vybavenie izieb je zabezpečované na základe Vyhlášky 259/2008 MZ SR v znení neskorších zmien. Každá miestnosť je vybavená štandardným príslušenstvom, ako je: stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločný stôl, stolička, dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného, nástenný vešiak, nádoba na odpadky. Základné vybavenie lôžka je nočný stolík, matrac, plachta, poduška, prikrývka a obliečka

Na osobnú hygienu slúžia prijímateľom: sprchy, hygienická zdvíhacia stolička a sprchová kabína Prelude v kúpeľni na oddelení, WC, holiareň, umývadlá. Všetky umývadlá, sprchy sú vybavené zmiešavacími batériami s prívodom teplej a studenej vody. PSS má možnosť uzamknúť sa na toalete i v sprche. Ak prijímateľ sám nedokáže vykonávať osobnú hygienu, zabezpečuje sa mu  pod dohľadom alebo pomocou službukonajúceho opatrovateľského personálu v závislosti od zdravotného stavu alebo od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Spoločné priestory sú PSS zariadenia využívané spoločne. Sú to jedáleň, miestnosti na rozvoj pracovných zručností, miestnosti určené na záujmovú činnosť (napr. na pečenie), priestor altánku najmä v letnom období, záhrada, knižnica, chodby, schodištia a pod. Aj tu je dôležité, aby spoločné priestory a rovnako i izby, ich vybavenie a výzdoba zodpovedali úrovni cieľovej skupiny PSS.

DSS Domov n.o.  je ústretový a v rámci možností umožňuje PSS zariadiť si svoju izbu podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci PSS. PSS neodporúčame mať v izbe predmety, ktoré môžu ohroziť samotného PSS alebo jeho spolubývajúceho.

Zariadenie rešpektuje právo na súkromie prijímateľa sociálnej služby. Izba je súkromným priestorom prijímateľa sociálnych služieb.

DSS rešpektuje právo PSS na nenarušovanie svojho osobného priestoru, teda personál pred vstupom do izby zaklope, počká a spýta sa, či môže vstúpiť okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku. Personál nevstupuje do izby bez prítomnosti PSS, bez jeho vedomia a súhlasu.

 

STRAVOVANIE

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav PSS podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. V zariadení je stravovanie považované za dôležitú súčasť kultúry, preto sa kladie dôraz na prostredie jedálne, potrebnú pohodu a kľud so snahou rešpektovať individuálne požiadavky PSS.

Pri poskytovaní SS v Domov n.o. sa PSS poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá /desiata a olovrant/, pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá /desiata, olovrant a druhá večera/. PSS v DSS je povinný odobrať v rámci sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje skladníčka a hlavný kuchár v spolupráci s vedúcou opatrovateľského úseku a stravovacou komisiou zriadenou riaditeľkou zariadenia. Jedálny lístok schvaľuje riaditeľka zariadenia. 

Strava PSS je pestrá na živiny, najmä na bielkoviny, prihliada sa na to, aby PSS konzumovali dostatok vláknin a tekutín. Pitný režim je zabezpečovaný po celý rok s dôrazom na letné mesiace.

Príprava a podávanie stravy je realizovaná v stravovacej prevádzke. Strava je podávaná 4 – 6 krát denne, podľa zdravotného stavu PSS sa strava delí na racionálnu alebo diabetickú. Diétna strava sa môže poskytovať len na odporučenie lekára.

Strava sa vydáva a konzumuje v jedálni DSS. PSS s trvale zhoršeným zdravotným stavom a imobilným PSS sa strava podáva na izbe.  Opatrovateľky a sanitárky dohliadajú na prehĺtanie podávanej stravy, množstvo skonzumovanej stravy a vypitých tekutín. V prípade potreby sa strava mixuje. 

Stravovanie je pre PSS určitým rituálom, vykonávaným v odporúčanom čase a na rovnakom mieste. PSS nemajú svoje stabilné miesto pri stole v jedálni, môžu sedieť kde chcú.  Strava sa podáva v čase:

 • Raňajky                  od 08.00 hod.
 • Desiata                   od 09.30 hod.
 • Obed                      od 12.00 hod.
 • Olovrant                 od 14.30 hod
 • Večera                    od 17.00 hod.
 • Druhá večera         od 19:00 hod.

Prijímateľ sa sám rozhoduje, či skonzumuje celú porciu alebo menšiu dávku, príp. či bude jedlo vôbec jesť, príp. či vôbec príde na raňajky, obed a pod. Nedojedené jedlo si PSS môžu brať na izbu. Nepoužité zvyšky jedál sa odkladajú do vyhradených nádob.


 

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečená vo vlastnej réžii DSS Domov n.o. .

Upratovaním sa rozumie najmä pravidelná mechanická očista a dezinfekcia umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu priestorov obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, ako aj zabezpečenie čistiacich prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej sily. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Upratovanie obytných a spoločných priestorov zabezpečujú zamestnanci na pozícii upratovačka. Upratovačky všetky priestory udržiavajú v primeranej čistote. Ak si PSS chce upratovať svoju izbu namiesto upratovačky, je mu to umožnené.

Zariadenie Domov n. o. disponuje vlastnou práčovňou, ktorá je vybavená práčkami, sušičkou a mangľom, kde sa zabezpečuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva PSS. Zabezpečuje takisto aj drobné krajčírske úpravy odevov.

 

OSOBNÉ VYBAVENIE

Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

PSS si osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. DSS Domov n.o. poskytuje osobné vybavenie PSS, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, za predpokladu, že si PSS osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám. Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje PSS, ktorý si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.

Ak si prijímateľ nevie alebo nemôže zabezpečiť osobné vybavenie zo svojho príjmu, majetku alebo prostredníctvom svojej rodiny, jeho rozsah jeho poskytnutia zo strany zariadenia závisí od finančných možností Domov n.o. s prihliadnutím na potreby prijímateľa a jeho zdravotný stav.

Nákup šatstva, obuvi a vecí osobnej potreby zabezpečuje sociálny ekonóm na základe požiadaviek prijímateľa po dohode s PSS, príp. s opatrovateľských úsekom. Nákupy pre prijímateľov sú vedené a účtované na jednotlivých kontách PSS.

 
ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
 

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Pôsobenie v rámci záujmovej činnosti je tvorené pripraveným prostredím – s podnetmi povzbudzujúcimi aktivity PSS a pripraveným odborným personálom, ktorý disponuje odbornými znalosťami, nedirektívnymi metódami, schopnosťou pripraviť úlohy tak, aby ich PSS zvládol sám, chápe potreby prijímateľa a vytvára pre neho vhodné podmienky.

Záujmové činnosti v DSS Domov n. o. patria najmä medzi popoludňajšie aktivity v pracovné dni a majú oddychový charakter. Záujmová činnosť umožňuje PSS realizovať ich individuálne záujmy, individuálne plány, kultúrne aktivity, všetko s prihliadnutím na individualitu prijímateľa, jeho individuálne potreby a jedinečnosť jeho zdravotného znevýhodnenia.

PSS si môže vybrať alebo sám navrhnúť aktivitu, ktorej by sa chcel zúčastniť. Zariadenie rešpektuje jeho zdravotný stav, psychické a fyzické možnosti a schopnosti.

  


ÚSCHOVA CENNÝCH VECÍ

DSS Domov n.o. je povinný prevziať do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek, cenných papierov PSS, ak o úschovu PSS požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas poskytovania sociálnej služby v ňom. V takomto prípade je Domov n.o. povinný  uzatvoriť písomnú Zmluvu o úschove cenných vecí, ktorá je uzatvorená v zmysle zákona o sociálnych službách a v zmysle § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.  

Cenné veci prijímateľa obmedzeného spôsobilosti na právne úkony DSS prevezme do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu prijímateľa.

Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie na finančnom konte prijímateľa.

Za neuschované veci, cenné predmety, peniaze a vkladné knižky DSS nezodpovedá. Osobné veci a predmety, ktoré si PSS do zariadenia priniesol zostávajú jeho osobným majetkom.

 

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení DSS Domov n.o. je v súlade s Čl. 40 Ústavy SR, ktorá garantuje každému občanovi právo na ochranu zdravia.

Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje zdravotnú starostlivosť ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a diabetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci.

V DSS Domov n.o. ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje vedúca opatrovateľského úseku, ktorá absolvovala vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Zamestnanec na pozícii opatrovateľ/ka vykonáva pomocné opatrovateľské činnosti (napr. starostlivosť o bielizeň, poriadok a čistotu priestorov, pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri stravovaní PSS a pod.).

V systéme starostlivosti o prijímateľov nepretržite zabezpečujeme základné lekárske vyšetrenia, odborné lekárske vyšetrenia, kontrolné lekárske vyšetrenia a v neposlednom rade v stavoch bezprostredne ohrozujúcich život - privolanie RZP.

Lekársku starostlivosť pre DSS Domov n.o. zabezpečujú:

 • Všeobecný lekár pre dospelých.
 • Lekár v odbore psychiatria.

Spolupracujúci lekári poskytujú zdravotnú starostlivosť priamo v DSS Domov n.o.  - všeobecný lekár pre dospelých 1 x týždenne, lekár v odbore psychiatria – 1 x mesačne, príp. podľa potreby po dohode s vedúcou opatrovateľského úseku, príp. v mieste sídla príslušnej ambulancie. Odbornú lekársku starostlivosť v prípade potreby zabezpečujú odborní lekári prostredníctvom odborných ambulancií: neurologická, kardiologická, chirurgická, pneumologická, dermatovenerologická, urologická, očná, ORL, endokrinologická a iné. Najbližšími lôžkovými zdravotníckymi zariadeniami sú Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom, Nemocnica AGEL Zvolen, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, v prípade ohrozenia života alebo zdravia PSS je privolaná Záchranná zdravotná služba.

V súlade so zákonom 576/2004 Z.z. má PSS/zákonný zástupca právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /slobodná voľba lekára/ a môže uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre dospelých. Teda, po prijatí do DSS sa prijímateľ môže sám rozhodnúť, či prejde do starostlivosti všeobecného lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť pre prijímateľov zariadenia, alebo ostane v starostlivosti svojho lekára prvého kontaktu.

Prijímateľom sociálnych služieb, ktorí potrebujú prepravu na odborné zdravotné vyšetrenie, DSS poskytne na prepravu svoje služobné motorové vozidlo s vodičom. Úhradu za takúto prepravu si hradí prijímateľ sociálnych služieb z vlastných finančných prostriedkov, nie je súčasťou úhrady, je v súlade so Zmluvou o preprave do zdravotníckych zariadení, úradov, súdov pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov v súlade s § Občianskeho zákonníka. Ak PSS potrebuje sprievod na ošetrenie, PSS je k dispozícii sanitárka alebo opatrovateľka. Opatrovateľský personál nevstupuje počas vyšetrenia do ordinácie spolu s PSS, pokiaľ to zdravotný stav alebo momentálna situácia nevyžaduje.

 

 

NAVŠTEVOVANIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Nezastupiteľnú úlohu pri poskytovaní komplexných sociálnych služieb zohráva spolupráca s rodinou prijímateľa. V rámci tejto spolupráce sa snažíme udržiavať korektnú komunikáciu s rodinnými príslušníkmi našich prijímateľov.

Každý kontakt PSS s príbuznými, priateľmi, známymi, dobrovoľníkmi, či inými osobami za účelom stretnutia sa s prijímateľom v prípade jeho súhlasu je vítaný a zabezpečený.

Zariadenie vytvára podmienky na realizáciu návštev.

 • Príbuzní a známi môžu navštíviť prijímateľa sociálnej služby Domov n. o. v priebehu celého dňa, návštevné hodiny sú neobmedzené. Neodporúčame návštevy realizovať v dobe nočného pokoja.
 • Návšteva sa eviduje v Knihe návštev v informačnom systéme DODS, zapisovanie návštevy však nepodmieňuje návštevu, slúži len na evidovanie pravidelnosti osobného kontaktu PSS s rodinnými príslušníkmi, priateľmi alebo známymi. Od návštevy nežiadame preukazovať sa dokladom totožnosti.
 • Každý návštevník musí rešpektovať nočný pokoj, kľud a nenarúšanie dobrých medziľudských vzťahov, bezpečnosti, ochrany zdravia iných prijímateľov počas doby návštevy v akomkoľvek čase a hodine.
 • Službukonajúci zamestnanec návštevníka uvedie za prijímateľom a umožní im nerušené posedenie v návštevnej miestnosti, v areáli DSS (altánok) v prípade priaznivého počasia, príp. na izbe PSS.
 • Návštevy na izbách sa realizujú len so súhlasom spolubývajúcich PSS a mali by rešpektovať súkromie ostatných PSS.
 • Návštevy je možné obmedziť na základe

- odporúčania lekára alebo iného orgánu z dôvodu karantény,

- odporúčania lekára z dôvodu chrípkovej epidémie,

- vlastnej žiadosti prijímateľa sociálnej služby.

Obmedzenie návštev na žiadosť opatrovníka je neprípustné a nemožné.

 

FAJČENIE

Celý areál zariadenia DSS sa považuje za verejné priestranstvo, v ktorom nie je možné fajčiť v zmysle § 7 ods. 1.písm. e) zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a používať omamné látky. Fajčenie v DSS pre návštevníkov ako aj pre PSS sa realizuje len v exteriéri zariadenia.