Rok 2020 - DSS

Vyhodnotenie dotazníkov k roku 2020 - DSS
 

Dotazník k 02.07.2020 vyplnilo 91% prijímateľov t. j. 53 z celkového počtu 58 prijímateľov z Domova sociálnych služieb.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 53 chlapov, vzhľadom na hospitalizáciu ostatných prijímateľov či problémovú komunikáciu s nimi. Percentuálna štruktúra prijímateľov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe.

 

Z hľadiska veku, najmladší chlapec mal 20 rokov (Koterec Ján) a najstarší 73 rokov (Trenčan Pavol). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili prijímatelia Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Domove sociálnych služieb nachádza Chovanec Milan spolu s Kováčikom Dušanom, a to od roku 1986. Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi prijímateľmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu  58 prijímateľov informuje nasledovný graf.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v domove sociálnych služieb (DSS) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, prijímatelia v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v DSS páči a čo nie.