Rok 2021 - ZPB

Vyhodnotenie dotazníkov k roku 2021 - ZPB. 

 

Dotazník k 30.09.2021 vyplnilo 23 klientov, t. j. 100 % z celkového počtu 23 klientov.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 22 chlapov a 1 žena. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

Z hľadiska veku, najmladší klient má 21 rokov (Ladislav R.) a najstarší 65 rokov (Miroslav Z.). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Zariadení podporovaného bývania nachádza Milan K. a to od roku 1986.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 23 zapojených klientov informuje nasledovný graf 2.

 

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 7 okruhov s niekoľkými otázkami, na ktoré bolo možnosť odpovede ÁNO/ NIE. Posledný ôsmy okruh resp. otázka, bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v ZPB páči a čo nie.