Vízia, cieľ a stratégia

VÍZIA

Víziou Domova n.o. vo Veľkom Poli je:

  • poskytovať komplexné sociálne služby občanom so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslovým postihnutím, alebo kombináciou postihnutí a to prostredníctvom širokej ponuky sociálnych služieb, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

  • ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa

  • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia

  • byť jedným z najvyhľadávanejších zariadení sociálnych služieb v okrese Žarnovica

  • zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na prijímateľa, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste

  • vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľom sociálnej služby, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti prijímateľom so zdravotným, duševným a iným postihnutím

  • zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integráii prijímateľom, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkým na pomoc odkázaných ľudí

  • vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti /tímovú solidárnosť/.       

          

CIEĽ

Dlhodobým cieľom Domova n.o. vo Veľkom Poli je:

  • zlepšiť kvalitu života prijímateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v Domov n.o. Veľké Pole. Pre našu organizáciu je najdôležitejšia osobná spokojnosť našich prijímateľov a ich rodinných príslušníkov.

Krátkodobými cieľmi Domova n.o. vo Veľkom Poli sú:

1. Zlepšiť životné podmienky prijímateľov a zamestnancov Rekonštrukciou priestorov zariadenia dôjde k zlepšeniu podmienok pre prijímateľov i zamestnancov.
2. Zvýšenie odbornosti zamestnancov Prostredníctvom investícii do vzdelávania dôjde k zvýšeniu odbornej úrovne zamestnancov.
3. Zvýšenie integrácie prijímateľov zariadenia do spoločenského života Zvýšiť otvorenosť zariadenia voči externému prostrediu.
4. Poskytovanie komplexnejších služieb v zariadení Zapojenie prijímateľov do záujmovej činnosti, terapeutickej a pracovnej činnosti - rozvoj sebarealizácie.

 

 

         

STRATÉGIA

Stratégiou Domova n.o. vo Veľkom Poli je:

  • umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom sociálnom prostredí.

 


Máte návrhy, čo by bolo potrebné v DSS alebo v ZPB zmeniť? Na čo by sme sa mali v rámci našej práce sústrediť? Aký cieľ navrhujete?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111Meniny na web

Horoskop od Moneo.sk