Rok 2014


VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV - ROK 2014

 

Dotazník k 11.07.2014 vyplnilo 99 % klientov, t. j. 77 z celkového počtu 78 klientov, z toho 54 klientov z Domova sociálnych služieb a 23 klientov zo Zariadenia podporovaného bývania. Dotazník nevypĺňal jeden klient, ktorého diagnóza a komunikačné zručnosti nedovoľujú vyjadriť verbálne mieru spokojnosti.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 75 chlapov a 2 ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

                     

Z hľadiska veku, najmladší klient mal 22 rokov a najstarší 79 rokov. Dotazník bol vypĺňaní svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 77 zapojených klientov informuje nasledovný graf 2.

                     

Dotazník o spokojnosti obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno /spokojnosť/ a nie /nespokojnosť/. Počet odpovedí áno/nie v Domove sociálnych služieb (DSS) a v Zariadení podporovaného bývania (ZPB) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1.