Základné ľudské práva a slobody

Domov n.o. stavia na tom, že záujem o sociálnu službu alebo jej poskytovanie nemôže človeka oberať o jeho dôstojnosť, práva, slobody a prirodzené vzťahy, alebo naopak, poskytovanie sociálnych služieb mu má napomôcť k ich reálnemu napĺňaniu.

K prijímateľovi sociálnej služby sa pristupuje primárne na občianskom princípe (nie pacientskom, ani ochranárskom), sociálna služba sa mu poskytuje za účelom podpory sociálneho začlenenia a umožnenia žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti a v jej prirodzenom prostredí bežný.

Byť prijímateľom sociálnej služby neznamená nič zlé, negatívne, dehonestujúce či degradujúce ľudský a sociálny status osoby.

V neziskovej organizácii platí zásada, že uplatňovanie práv jedného človeka nemôže ísť na úkor práv iného človeka. Rovnako však, že povinnosti možno prijímateľovi sociálnej služby, rovnako zamestnancom ukladať len v súlade so zákonom. Prijímateľ, rovnako tak i zamestnanci sú o svojich právach a povinnostiach informovaní zrozumiteľným spôsobom.

Základné ľudské práva a slobody prináležia ľuďom a sú im vlastné od narodenia práve preto, že sú ľudskými bytosťami, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie podmienky. Podstata a zmysel týchto práv nemôžu byť ohrozené akýmkoľvek ich obmedzením, a to ani u prijímateľov sociálnej služby zbavených spôsobilosti na právne úkony, nakoľko základných ľudských práv a slobôd sa nemožno zriecť alebo ich niekomu odňať.

Domov n.o. má písomne vypracovanú Smernicu pre ochranu základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnych služieb a je vnútroorganizačnou normou Domov n.o. Účelom tejto smernice je stanovenie základných zásad, postupov a podmienok v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd fyzických osôb v predzmluvných vzťahoch ako aj samotných prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“), ktorým sa poskytuje sociálna služba a ich rodinných príslušníkov v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby. 

Smernica č. 3 2024 - Ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd PSS.pdf (446388)

Základné ľudské práva a slobody sú tiež obsiahnuté v:

  • dokumente, v ktorom sa proklamuje poslanie, ciele a stratégia:
    Tieto vychádzajú z rešpektu k ľudským právam, slobodám, dôstojnosti, jedinečnosti a sociálnej zakotvenosti človeka
     
  • organizačných dokumentoch - napr. Pracovný poriadok,  Domáci poriadok - Pravidlá spolunažívania v DSS a v ZPB, dokumenty ochrany osobných údajov /Bezpečnostný projekt/, Etický kódex; ale aj metodické usmernenia pre jednotlivé pracovné postupy                                      
  • zmluvách o poskytovaní sociálnej služby + Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v ľahkočitateľnom texte.pdf (1,1 MB)                                                                                                                                                       
  • v propagačných materiáloch o sociálnej službe (web stránka, propagačné materiály, verejné vystúpenia).