Základné ľudské práva a slobody

Domov n.o. stavia na tom, že záujem o sociálnu službu alebo jej poskytovanie nemôže človeka oberať o jeho dôstojnosť, práva, slobody a prirodzené vzťahy, alebo naopak, poskytovanie sociálnych služieb mu má napomôcť k ich reálnemu napĺňaniu.

K prijímateľovi sociálnej služby sa pristupuje primárne na občianskom princípe (nie pacientskom, ani ochranárskom), sociálna služba sa mu poskytuje za účelom podpory sociálneho začlenenia a umožnenia žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti a v jej prirodzenom prostredí bežný.

Byť prijímateľom sociálnej služby neznamená nič zlé, negatívne, dehonestujúce či degradujúce ľudský a sociálny status osoby.

V neziskovej organizácii platí zásada, že uplatňovanie práv jedného človeka nemôže ísť na úkor práv iného človeka. Rovnako však, že povinnosti možno prijímateľovi sociálnej služby, rovnako zamestnancom ukladať len v súlade so zákonom. Prijímateľ, rovnako tak i zamestnanci sú o svojich právach a povinnostiach informovaní zrozumiteľným spôsobom.

Základné ľudské práva a slobody prináležia ľuďom a sú im vlastné od narodenia práve preto, že sú ľudskými bytosťami, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie podmienky. Podstata a zmysel týchto práv nemôžu byť ohrozené akýmkoľvek ich obmedzením, a to ani u prijímateľov sociálnej služby zbavených spôsobilosti na právne úkony, nakoľko základných ľudských práv a slobôd sa nemožno zriecť alebo ich niekomu odňať.

Domov n.o. má písomne vypracované pravidlá, ako zákonom stanovené jednotlivé povinnosti v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a slobôd prijímateľovi/i zamestnancov/ a pri poskytovaní sociálnych služieb ich aj dodržiava. Nejde o pravidlá spracované v jednom osobitnom dokumente, ale o pravidlá "roztrúsené" vo všetkých kľúčových dokumentoch Domov n.o. tvoriacich dokumentáciu.

Pravidlá sú obsiahnuté  najmä v:

 • internom dokumente
  Čo je to zákon? Aké práva patria všetkým ľuďom na svete? 

  Ide o ľahkočitateľný text pre ľudí so špecifickými potrebami. Dokument obsahuje ľudské práva rozdelené podľa:

          a) Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím
          b) Ústava SR
          c) Zákon o sociálnych službách

 • dokumente, v ktorom sa proklamuje poslanie, ciele a stratégia:
  Tieto vychádzajú z rešpektu k ľudským právam, slobodám, dôstojnosti, jedinečnosti a sociálnej zakotvenosti človeka
   
 • organizačných dokumentoch
  Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok DSS, Prevádzkový poriadok ZPB, Domáci poriadok DSS, Domáci poriadok ZPB, dokumenty ochrany osobných údajov /Bezpečnostný projekt/, Etický kódex; ale aj metodické usmernenia pre jednotlivé pracovné postupy                                      
 • zmluvách o poskytovaní sociálnej služby                                                                                                                                                        
 • v propagačných materiáloch o sociálnej službe (web stránka, propagačné materiály, verejné vystúpenia).
 

Domov n.o. aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou a vytvára podmienky na uplatňovanie ľudských práv a slobôd užívateľov sociálnych služieb prakticky tým, že napr.:

 • v každom ohľade a v každej fáze svojej činnosti pri poskytovaní sociálnej služby a v súvislosti so sociálnou službou dodržiava a chráni Ústavou a Zákonom o sociálnych službách vymedzené práva a slobody jej užívateľov. 

Uvádzame i konkrétne príklady:

Sloboda pohybu:
- Prijímateľ sociálnej služby sa môže slobodne pohybovať v zariadení, má prístup do všetkých miestností, ktoré nie sú označené zákazom vstupu nezamestnaným osobám, tu neodporúčame ich vstup (napr. kotolňa).
- Prijímateľ môže slobodne opustiť zariadenie a vrátiť sa včas späť, ktorý si určí sám. 
 

Sloboda prejavu a výberu:
- Prijímateľ môže slobodne vyjadriť svôj názor - spokojnosť aj nespokojnosť na všetkých úrovniach riadenia prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov - pravidelné rozhovory medzi prijímateľmi a zamestnancami, ergoterapeutické skupiny so sociálnou pracovníčkou, ranné komunity, priama komunikácia s vedením Domova n.o.
- Prijímateľ môže navrhovať zlepšenia a skvalitnenia podmienok života v zariadení, zlepšenia a skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom vyššie uvedených komunikačných kanálov.
- Prijímateľ má možnosť výberu v rámci poskytovanej sociálnej služby - v oblečení, trávení voľného času a pod.
- Prijímateľ má možnosť spolurozhodovať o forme a spôsobe poskytovania sociálnej služby.

Sloboda vierovyznania:
- Prijatie občana do zariadenia nie je podmienené náboženským vierovyznaním.
- Prijímateľ má možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb vo farskom Kostole Všetkých Svätých v obci Veľké Pole.
- Prijímateľ má k dispozícii aj svätú spoveď, a to vždy prvý piatok v mesiaci (priamo do zariadenia príde kňaz).

 • zvyšuje povedomie prijímateľov o ľudsko-právnych otázkach.