Rok 2015 - DSS


VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV - ROK 2015 - DSS

 

Dotazník k 09.07.2015 vyplnilo 93 % klientov, t. j. 54 z celkového počtu 58 klientov z Domova sociálnych služieb. Dotazník nevypĺňali štyria klienti z dôvodov: neochota vyplniť dotazník, diagnóza a komunikačné zručnosti nedovoľujú vyjadriť verbálne mieru spokojnosti, v čase dotazníkového prieskumu sa klient nenachádzal v Domov n.o.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 54 chlapov a žiadne ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

               

Z hľadiska veku, najmladší klient mal 25 rokov a najstarší 75 rokov.  Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorý nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Domove sociálnych služieb nachádzajú klienti od roku 1986. Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 54 zapojených klientov informuje nasledovný graf 2.

              

                         

 Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v domove sociálnych služieb (DSS) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v DSS páči a čo nie.