VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV - ZPB 2024

Dotazník k 17.05.2024 vyplnilo 24 PSS t. j. 100 % z celkového počtu 24 prijímateľov sociálnej služby. Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 23 mužov a 1 žena. Percentuálna štruktúra PSS podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

Z hľadiska veku, najmladší PSS má 23 rokov (Ladislav R.) a najstarší 68 rokov (Miroslav Z.). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili PSS Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v ZPB nachádza Peter B. od roku 1997.

Dotazník je zameraný na zmapovanie spokojnosti, príp. nespokojnosti s poskytovanými službami a zamestnancami Domov n. o. Dotazník je anonymný. Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 7 okruhov s niekoľkými otázkami, na ktoré bolo možnosť odpovede ÁNO/ NIE. Posledný ôsmy okruh resp. otázka, bola otvorená a PSS v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v ZPB páči a čo nie.

O percentuálnej štruktúre odpovedí na jednotlivé otázky v okruhoch 1 až 7 poskytujú informácie grafy.