Rok 2015 - ZPB


VYHODNOTIE DOTAZNÍKOV - ZPB

 

Dotazník k 06.07.2015 vyplnilo 100 % klientov, t. j. 24 z celkového počtu 24 klientov.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 22 chlapov a 2 ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

Z hľadiska veku, najmladší klient mal 19 rokov a najstarší 60 rokov. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorý nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Zariadení podporovaného bývania nachádza klient od roku 1986.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 24 zapojených klientov informuje nasledovný graf 2.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v  zariadení podporovaného bývania (ZPB) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v ZPB páči a čo nie.