Rok 2018 - DSS

 
Dotazník k 10.09.2018 vyplnilo 96% klientov, t.j. 54 z celkového počtu 56 klientov v Domov n.o. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 54 chlapov a žiadne ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na tomto grafe: 
Z hľadiska veku, najmladší klient mal 18 rokov (Koterec Ján) a najstarší 71 rokov (Trenčan Pavol). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti z Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Domove sociálnych služieb nachádza Chovanec Milan spolu s Kováčikom Dušanom a to od roku 1986.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi aj nesvojprávnymi klientami z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 54 zapojených klientov informuje nasledovný graf:
Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v domove sociálnych služieb (DSS) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v DSS páči a čo nie.