Rok 2016 - DSS

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV - ROK 2016 - DSS
 

Dotazník k 09.11.2016 vyplnilo 100 % klientov, t. j. 59 z celkového počtu 59 klientov z Domova sociálnych služieb. Dotazník vypĺňali všetci klienti. Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 59 chlapov a žiadne ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe č. 1.

                

Z hľadiska veku, najmladší klient mal 26 rokov a najstarší 76 rokov. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase. Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi klientmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 59 zapojených klientov informuje nasledovný graf. 

               

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v domove sociálnych služieb (DSS) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v DSS páči a čo nie. 

Č.

Otázka

Počet odpovedí

áno

nie

1.

Ste spokojný s bývaním v zariadení sociálnych služieb Domov n.o.? Cítite sa tu dobre?

54

5

2.

Ste spokojný s Vašou pani riaditeľkou? Má dobrý prístup k Vašej osobe, k riešeniu Vašich problémov? Pomôže Vám, keď ju potrebujete?

56

3

3.

Ste spokojný so zdravotníckou starostlivosťou? Ste spokojný s hlavnou sestrou a ostatným zdravotným personálom/s opatrovateľkami? Zaujímajú sa pravidelne o Váš zdravotný stav, sú prítomné v ordinácií, keď ich potrebujete?

53

6

4.

Ste spokojný so stravovaním a s kuchárkami v zariadení? Je podávaná strava kvalitná a chutná?

56

3

5.

Ste spokojný s prístupom zo strany sociálnych pracovníkov? Sú ochotní Vám poradiť, keď ich potrebujete?

57

2

6.

Ste spokojný  s ponukou voľnočasových aktivít – s výchovou? Vypĺňajú zamestnanci vo výchove Váš voľný čas zaujímavými aktivitami? Sú ochotní Vám poradiť, keď ich potrebujete?

56

3

7.

Ste spokojný s upratovaním a s praním? Sú upratovačky a robotníčky v práčovni ochotné Vám poradiť, keď ich potrebujete?

57

2

8.

Ste spokojný s údržbárom? Stará sa o údržbu a opravy vo Vašej izbe a v okolí zariadenia?

57

2

9.

Ste spokojný s prepravnými službami a s vodičom? Je dobrý vodič?

58

1

10.

Máte dostatok súkromia v zariadení?

50

9

11.

Zmenila sa kvalita Vášho života nástupom do zariadenia k lepšiemu?

50

9