Rok 2018 - ZPB

 
Dotazník k 10.09.2018 vyplnilo 100% klientov, t.j. 22 z celkového počtu 22 klientov. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 20 chlapov a 2 ženy. Percentuálna štruktúra klientov podľa pohlavia je vyobrazená na tomto grafe: 
  
 
Z hľadiska veku, najmladší klient mal 22 rokov (Hlavačka Štefan) a najstarší 62 rokov (Záleský Miroslav). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili klienti z Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Zariadení podporovaného bývania nachádza Kostrbík Milan a to od roku 1986.

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi aj nesvojprávnymi klientami z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu 22 zapojených klientov informuje nasledovný graf:
Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v Zariadení podporovaného bývania (ZPB) na jednotlivé otázky a ich súčty, zobrazuje nasledovná tabuľka. Posledná 12. otázka bola otvorená, klienti v nej mohli vyjadriť svoje názory, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v ZPB páči, a čo nie.