Ekonomicky oprávnené náklady Domov n.o.

Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na odborné, obslužné a ďalšie činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré je pre poskytovatný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie, ktoré tvoria:

 • mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu -  Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • poistné na verejnéz dravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • tuzemské cestovné náhrady,
 • výdavky na energie, vodu a komunikácie,
 • výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
 • dopravné,
 • výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
 • nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného,za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,
 • výdavky na služby,
 • výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa Zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov,o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka ; odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.

Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby zverejňuje na svojom webovom sídle
priemerné EON za rok 2020 v nasledovnej štruktúre v DSS i v ZPB :

EON DSS za rok 2021.pdf (478496)

EON ZPB za rok 2021.pdf (470855)

 

a) mzdy, platya ostatnéosobnévyrovnaniavovýške,ktorázodpovedávýškeplatua ostatných
osobných vyrovnanípodľaosobitnéhopredpisu,38)
b) poistné naverejnézdravotnépoistenie,poistnénasociálnepoisteniea povinnépríspevkyna
starobné dôchodkovésporenieplatenézamestnávateľomv rozsahuurčenompodľapísmenaa),
c) tuzemské cestovnénáhrady,
d) výdavky naenergie,vodua komunikácie,
e) výdavky namateriálokremreprezentačnéhovybavenianovýchinteriérov,
f) dopravné,
g) výdavky narutinnúúdržbua štandardnúúdržbuokremjednorazovejúdržbyobjektovaleboich
častí a riešeniahavarijnýchstavov,
h) nájomné zaprenájomnehnuteľnostialeboinejveciokremdopravnýchprostriedkov
a špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradiaa materiálunajviacvovýške
obvyklého nájomného,zaakésav tomčasea natommiesteprenechávajúdonájmuna
dohodnutý účelvecitohoistéhodruhualeboporovnateľnéveci,
i) výdavky naslužby,
j) výdavky nabežnétransferyv rozsahuvreckovéhopodľaosobitnéhopredpisu,20) odstupného,
odchodného, náhradypríjmupridočasnejpracovnejneschopnostizamestnancapodľa
osobitného predpisu,39)
k) odpisy hmotnéhomajetkua nehmotnéhomajetkupodľaúčtovnýchpredpisov,o ktorom
poskytovateľ sociálnejslužbyúčtujea odpisujehoakoúčtovnájednotka;33c) odpis hmotného
majetku, ktorýmsúnovoobstaranéstavby,bytya nebytovépriestoryužívanénaúčely
poskytovania sociálnychslužiebv zariadeniachaleboichtechnickézhodnotenie,najviacvo
výške obvykléhonájomného,zaakésav tomčasea natommiesteprenechávajúdonájmuna
dohodnutý účelvecitohoistéhodruhualeboporovnateľnéveci.