Ekonomicky oprávnené náklady Domov n.o.

Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na odborné, obslužné a ďalšie činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré je pre poskytovatný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie, ktoré tvoria:

 • mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu -  Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • poistné na verejnéz dravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • tuzemské cestovné náhrady,
 • výdavky na energie, vodu a komunikácie,
 • výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
 • dopravné,
 • výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
 • nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného,za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,
 • výdavky na služby,
 • výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa Zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov,o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka ; odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.

Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby zverejňuje na svojom webovom sídle
priemerné EON v nasledovnej štruktúre v DSS i v ZPB :

EON DSS za rok 2021.pdf (478496)

EON ZPB za rok 2021.pdf (470855)

EON za rok 2022 - DSS.pdf (317865)

EON za rok 2022 - ZPB.pdf (304431)

 

a) mzdy, platya ostatnéosobnévyrovnaniavovýške,ktorázodpovedávýškeplatua ostatných
osobných vyrovnanípodľaosobitnéhopredpisu,38)
b) poistné naverejnézdravotnépoistenie,poistnénasociálnepoisteniea povinnépríspevkyna
starobné dôchodkovésporenieplatenézamestnávateľomv rozsahuurčenompodľapísmenaa),
c) tuzemské cestovnénáhrady,
d) výdavky naenergie,vodua komunikácie,
e) výdavky namateriálokremreprezentačnéhovybavenianovýchinteriérov,
f) dopravné,
g) výdavky narutinnúúdržbua štandardnúúdržbuokremjednorazovejúdržbyobjektovaleboich
častí a riešeniahavarijnýchstavov,
h) nájomné zaprenájomnehnuteľnostialeboinejveciokremdopravnýchprostriedkov
a špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradiaa materiálunajviacvovýške
obvyklého nájomného,zaakésav tomčasea natommiesteprenechávajúdonájmuna
dohodnutý účelvecitohoistéhodruhualeboporovnateľnéveci,
i) výdavky naslužby,
j) výdavky nabežnétransferyv rozsahuvreckovéhopodľaosobitnéhopredpisu,20) odstupného,
odchodného, náhradypríjmupridočasnejpracovnejneschopnostizamestnancapodľa
osobitného predpisu,39)
k) odpisy hmotnéhomajetkua nehmotnéhomajetkupodľaúčtovnýchpredpisov,o ktorom
poskytovateľ sociálnejslužbyúčtujea odpisujehoakoúčtovnájednotka;33c) odpis hmotného
majetku, ktorýmsúnovoobstaranéstavby,bytya nebytovépriestoryužívanénaúčely
poskytovania sociálnychslužiebv zariadeniachaleboichtechnickézhodnotenie,najviacvo
výške obvykléhonájomného,zaakésav tomčasea natommiesteprenechávajúdonájmuna
dohodnutý účelvecitohoistéhodruhualeboporovnateľnéveci.