Zariadenie podporovaného bývania

 

Zariadenie podporovaného bývania poskytuje komplexné sociálne služby od roku 2003, kedy bol Domov n.o. zapísaný do registra neziskových organizácií a k DSS sa zriadilo aj ZPB. Sociálna starostlivosť sa poskytuje pre 24 prijímateľov sociálnej služby - fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo osobám so zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí.

V zariadení podporovaného bývania sa podľa § 34 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Pravidlá spolunažívania v Domov n.o. - ZPB (Domáci poriadok ZPB).pdf (624950)

 

DOHĽAD

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO

Sociálne poradenstvo v ZPB Domov n.o. je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Hybnou silou poskytovania poradenstva je sociálny pracovník (príp. sociálny ekonóm) za pomoci ostatného personálu.

V ZPB Domov n.o. sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

V praxi je sociálne poradenstvo univerzálnou činnosťou v rámci každej poskytovanej služby v ZPB. Spočíva v poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov našich PSS a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci (psychologickej, právnej, inej).

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme poradenské služby aj občanom okolitých obcí a miest. Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v našom zariadení alebo v inom zariadení v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Súčasťou sociálno - poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi PSS, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb.

Obsahom základného sociálneho poradenstva zariadenia sociálnych  služieb býva najčastejšie informácia, rada a usmernenie.

 

POMOC PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV A PRÁVOM CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Túto činnosť vykonáva sociálny pracovník, sociálny ekonóm so súhlasom PSS, príp. s jeho opatrovníkom.

 

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá je v ZPB Domov n.o. zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Ide najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálnu komunikáciu.

Cieľom je prechod z pasívneho na aktívne bytie, optimálne a čo najrýchlejšie zaradenie prijímateľa sociálnej služby do plnohodnotného spoločenského života, jeho reintegrácia a resocializácia.

Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik s cieľom doviesť prijímateľa sociálnej služby k tomu, aby kompenzoval svoj nedostatok na najvyššiu možnú mieru. Túto činnosť v ZPB zabezpečujú inštruktori sociálnej rehabilitácie a ergoterapeuti.

 

V prípade záujmu a potreby prijímateľa je zabezpečená i ošetrovateľská starostlivosť v zariadení DSS Domov n.o., ktoré sa nachádza neďaleko bytového domu ZPB. Ošetrovateľská starostlivosť je v súlade s Čl. 40 Ústavy SR, ktorá garantuje každému občanovi právo na ochranu zdravia. Viac o ošetrovateľskej starostlivosti v DSS sa dozviete v Sekcii O nás - domov sociálnych služieb.

 

UBYTOVANIE

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. PSS sa poskytuje časovo neobmedzené ubytovanie v bytovom dome, ktorý sa nachádza neďaleko areálu DSS. Bytový dom tvorí 6 bytových jednotiek, z toho sú 4 byty trojizbové a 2 byty dvojizbové, pričom jeden dvojizbový byt je služobný. Prijímatelia sú ubytovaní v 1 až 2 lôžkových izbách.

Ubytovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby s prihliadnutím na ich zdravotný stav, individuálne potreby, požiadavky a na možnosti zariadenia.Každý byt je vybavený kuchyňou s jedálňou, sociálnym zariadením a 1 až 2 lôžkovými izbami. Izby sú svetlé a ich výška sa pohybuje od 240 cm do 300 cm.

Vybavenie izieb je zabezpečované na základe Vyhlášky 259/2008 MZ SR v znení neskorších zmien. Každá miestnosť je vybavená štandardným príslušenstvom, ako je: stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločný stôl, stolička, dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného, nástenný vešiak, nádoba na odpadky. Základné vybavenie lôžka je nočný stolík, matrac, plachta, poduška, prikrývka a obliečka. Izby sú tiež vybavené televízormi.

Na osobnú hygienu slúžia prijímateľom kúpeľne so zmiešavacími batériami s prívodom teplej a studenej vody, vane s vaňovými batériami s ručnou sprchou a WC s umývadlami. PSS má možnosť uzamknúť sa na toalete i v sprche.

Spoločné priestory sú PSS zariadenia využívané spoločne. Sú to práčovňa, sušiareň, fitnes miestnosť, pracovné šatne, dielňa, vestibul, vstupná hala, priestor altánku, záhrady a ihriska najmä v letnom období, chodby, schodištia a pod. Aj tu je dôležité, aby spoločné priestory a rovnako i izby, ich vybavenie a výzdoba zodpovedali úrovni cieľovej skupiny PSS.

ZPB Domov n.o.  je ústretové a v rámci možností umožňuje PSS zariadiť si svoju izbu podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci PSS. PSS neodporúčame mať v izbe predmety, ktoré môžu ohroziť samotného PSS alebo jeho spolubývajúceho.

ZPB rešpektuje právo PSS na nenarušovanie svojho osobného priestoru, teda personál pred vstupom do izby zaklope, počká a spýta sa, či môže vstúpiť okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku. Personál nevstupuje do izby bez prítomnosti PSS, bez jeho vedomia a súhlasu.

 

UTVÁRANIE PODMIENOK NA PRÍPRAVU STRAVY

Podmienky  na prípravu stravy sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené tak, že každá samostatná bytová jednotka má vlastnú kuchyňu vybavenú všetkými potrebnými kuchynskými spotrebičmi a náradím s jedálňou.  PSS si stravu môžu pripravovať sami pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta, príp. samostatne.

Prijímatelia sociálnej služby v ZPB môžu tiež využiť možnosť odoberať stravu – raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru zo zariadenia DSS Domov n.o. na základe Zmluvy o odbere stravy, ktorá je uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov za odplatu 4,41 € /deň. Náklady za celkovú hodnotu stravy nie sú zahrnuté v cene úhrady za sociálne služby v ZPB, sú hradené osobitne. Výdaj stravy je v tomto prípade zabezpečený v priestoroch jedálne v domove sociálnych služieb v Domov n.o. vo Veľkom Poli. Strava sa v tomto prípade vydáva v DSS, obed a večera sa konzumuje v jedálni DSS. Ostatné jedlá PSS konzumujú v  ZPB vo svojich jedálňach. Službukonajúci personál ZPB dohliada na množstvo skonzumovanej stravy a vypitých tekutín. 

 

 

 

UTVÁRANIE PODMIENOK NA UPRATOVANIE

Podmienky na upratovanie sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené tak, že každá samostatná bytová jednotka má k dispozícii čistiace potreby na upratovanie, ktoré vydáva vslužbukonajúci personál v ZPB.  PSS si ubytovacie miestnosti i spoločné priestory upratujú sami pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta, príp. samostatne.

 

UTVÁRANIE PODMIENOK NA PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBU BIELIZNE A ŠATSTVA

Podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené vlastnou práčovňou, ktorá je vybavená práčkami, sušičkou a mangľom, kde si PSS sami alebo pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta zabezpečujú pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Vo vlastnej réžii sa zabezpečujú aj drobné krajčírske úpravy odevov.

 

NAVŠTEVOVANIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Nezastupiteľnú úlohu pri poskytovaní komplexných sociálnych služieb zohráva spolupráca s rodinou prijímateľa. V rámci tejto spolupráce sa snažíme udržiavať korektnú komunikáciu s rodinnými príslušníkmi našich prijímateľov.

Každý kontakt PSS s príbuznými, priateľmi, známymi, dobrovoľníkmi, či inými osobami za účelom stretnutia sa s prijímateľom v prípade jeho súhlasu je vítaný a zabezpečený.

Zariadenie vytvára podmienky na realizáciu návštev.

  • Príbuzní a známi môžu navštíviť prijímateľa sociálnej služby Domov n. o. v priebehu celého dňa, návštevné hodiny sú neobmedzené. Neodporúčame návštevy realizovať v dobe nočného pokoja.
  • Návšteva sa eviduje v Knihe návštev v informačnom systéme DODS, zapisovanie návštevy však nepodmieňuje návštevu, slúži len na evidovanie pravidelnosti osobného kontaktu PSS s rodinnými príslušníkmi, priateľmi alebo známymi. Od návštevy nežiadame preukazovať sa dokladom totožnosti.
  • Každý návštevník musí rešpektovať nočný pokoj, kľud a nenarúšanie dobrých medziľudských vzťahov, bezpečnosti, ochrany zdravia iných prijímateľov počas doby návštevy v akomkoľvek čase a hodine.
  • Službukonajúci zamestnanec návštevníka uvedie za prijímateľom a umožní im nerušené posedenie v areáli ZPB (altánok) v prípade priaznivého počasia, príp. na izbe PSS.
  • Návštevy na izbách sa realizujú len so súhlasom spolubývajúcich PSS a mali by rešpektovať súkromie ostatných PSS.
  • Návštevy je možné obmedziť na základe

- odporúčania lekára alebo iného orgánu z dôvodu karantény,

- odporúčania lekára z dôvodu chrípkovej epidémie,

- vlastnej žiadosti prijímateľa sociálnej služby.

Obmedzenie návštev na žiadosť opatrovníka je neprípustné a nemožné.

 

FAJČENIE

Celý areál zariadenia ZPB sa považuje za verejné priestranstvo, v ktorom nie je možné fajčiť v zmysle § 7 ods. 1.písm. e) zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a používať omamné látky. Fajčenie v ZPB pre návštevníkov ako aj pre PSS sa realizuje len v exteriéri zariadenia.