Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania poskytuje komplexné sociálne služby od roku 2003, kedy bol Domov n.o. zapísaný do registra neziskových organizácií a k DSS sa zriadilo aj ZPB. Sociálna starostlivosť sa poskytuje pre 24 prijímateľov sociálnej služby - fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo osobám so zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí.

V zariadení podporovaného bývania sa podľa § 34 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Domáci poriadok Domov n.o. ZPB 2019.pdf (486345)

 

DOHĽAD

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania v Domov n.o. spočíva v usmerňovaní a monitorovaní obyvateľov pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 o sociálnych službách. Dohľad uskutočňuje ergoterapeut alebo inštruktor sociálnej rehabilitácie v ZPB. 

SOCIÁLNE PORADENSTVO

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť podľa § 16 zákona o sociálnych službách a je zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Nepriaznivá sociálna situácia je „ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Hybnou silou poskytovania poradenstva je sociálny pracovník za pomoci ostatného personálu.

V ZPB Domov n.o. sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Formulovanie obsahu sociálneho poradenstva pre PSS veľmi úzko súvisí s kvalitou ich života. Z tohto dôvodu je obsah sociálneho poradenstva pre PSS Domov n.o. usporiadaný do nasledovných sociálno-poradenských okruhov:

  1. Zdravotné problémy – sociálne poradenstvo je orientované na zvládanie zdravotných problémov a ich dôsledkov. Poskytuje podporu prostredníctvom aktivít.
  2. Základné životné podmienky -  sociálne poradenstvo v tejto oblasti je orientované predovšetkým na pomoc v oblasti bývania. Sociálne poradenstvo je poskytované v intenciách humanizácie základných životných podmienok s cieľom ovplyvňovať primeraný sociálny a emocionálny vývin prijímateľa.
  3. Rodina – v tejto oblasti poradenstva sa zameriavame na vytváranie primeraných rodinných väzieb, ktoré ovplyvňujú formulovanie krátkodobých ale aj dlhodobých cieľov PSS v procese integrácie.
  4. Sociálne poradenstvo v našom zariadení má svoje opodstatnenie aj v rámci sociálnych a emocionálnych vzťahov, ktoré si vytvára PSS s ostatnými ľuďmi, s ktorými sa stretáva vo svojom živote. Kvalita vzťahov zohráva dôležitú úlohu pri motivácii PSS mobilizovať svoje sily  a vlastné schopnosti, pri vyrovnávaní sa s hendikepom. Oblasť vzdelávania a práce je dôležitou súčasťou sociálneho poradenstva, nakoľko motivuje PSS mobilizovať a aktívne využívať svoj zvyšný pracovný potenciál.
  5. Mieru celkovej spokojnosti a harmónie osobnosti ovplyvňuje aj predpoklad uspokojovania sekundárnych potrieb našich PSS, kam patrí rozvíjanie záujmov a trávenie voľného času. Tieto aktivity umožňujú PSS lepšie sa vyrovnávať so skutočnosťou svojho hendikepu, pomáhajú im zvládať stresové situácie, zabraňujú izolácii a samote, prispievajú k sebestačnosti a pocitu uvedomovania si svojich možností optimálne fungovať v danej spoločnosti alebo komunite.

Obsahom základného sociálneho poradenstva zariadenia sociálnych služieb býva najčastejšie informácia, rada a usmernenie.

 

POMOC PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV A PRÁVOM CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní , vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Pomoc v ZPB spočíva tiež v poskytovaní alebo sprostredkovaní sociálneho a iného odborného poradenstva súdom ustanovenému opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa opatrovníkom a fyzickej osobe, ktorá si nedokáže chrániť svoje práva a záujmy. Obsahom služby je napr. aj poskytnutie pomoci pred začatím konania o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, pri spisovaní návrhov na súd na vrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v takýchto konaniach, ale aj vyhľadávanie a vzdelávanie vhodných opatrovníkov.

 

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. 

Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik s cieľom doviesť prijímateľa sociálnej služby k tomu, aby kompenzoval svoj nedostatok na najvyššiu možnú mieru. Cieľom sociálnej rehabilitácie je optimálne a čo najrýchlejšie zaradenie prijímateľa sociálnej služby do plnohodnotného spoločenského života, jeho reintegrácia a resocializácia.

Túto činnosť v ZPB zabezpečujú inštruktori sociálnej rehabilitácie a ergoterapeuti.

 

V prípade záujmu a potreby prijímateľa je zabezpečená i ošetrovateľská starostlivosť v zariadení DSS Domov n.o., ktorá sa nachádza neďaleko bytového domu ZPB. Ošetrovateľská starostlivosť je v súlade s Čl. 40 Ústavy SR, ktorá garantuje každému občanovi právo na ochranu zdravia. Viac o ošetrovateľskej starostlivosti v DSS sa dozviete v Sekcii O nás - domov sociálnych služieb.

 

UBYTOVANIE

ZPB je umiestnené v bytovom dome, ktorý sa nachádza neďaleko areálu DSS. Bytový dom tvorí 6 bytových jednotiek, z toho sú 4 byty trojizbové a 2 byty dvojizbové, pričom jeden dvojizbový byt je služobný. Prijímatelia sú ubytovaní v 1 až 2 lôžkových izbách. Každý byt je vybavený kuchyňou s jedálňou, sociálnym zariadením a 1 až 2 lôžkovými izbami. Izby sú svetlé a ich výška sa pohybuje od 240 cm do 300 cm. Každá miestnosť je vybavená štandardným príslušenstvom, ako je: stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločný stôl, stolička, jednodielna skriňa pre každého ubytovaného, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, nočný stolík, matrace alebo podložka z hygienicky nezávadného materiálu, plachta, poduška a obliečka a rôznymi doplnkami zodpovedajúcimi postihnutiu prijímateľa. Izby sú tiež vybavené televízormi. Na osobnú hygienu slúžia prijímateľom kúpeľne so zmiešavacími batériami s prívodom teplej a studenej vody, vane s vaňovými batériami s ručnou sprchou a WC s umývadlami.

Spoločné priestory sú PSS zariadenia využívané spoločne. Sú to práčovňa, sušiareň, fitnes miestnosť, pracovné šatne, dielňa, vestibul, vstupná hala, priestor altánku, záhrady a ihriska najmä v letnom období, chodby, schodištia a pod. Aj tu je dôležité, aby spoločné priestory a rovnako i izby, ich vybavenie a výzdoba zodpovedali úrovni cieľovej skupiny PSS. Nejedná sa len o úroveň technického vybavenia a pomôcok, ale i o to, aby úroveň výzdoby bola primeraná veku, psychickému a zdravotnému stavu PSS.

ZPB  Domov n.o.  je ústretové  a v rámci možností umožňuje PSS zariadiť si svoju izbu podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci PSS. PSS neodporúčame mať v izbe predmety, ktoré môžu ohroziť samotného PSS alebo jeho spolubývajúceho.

ZPB rešpektuje právo PSS na nenarušovanie svojho osobného priestoru, teda personál pred vstupom do izby zaklope, počká a spýta sa, či môže vstúpiť okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku.

 

 

UTVÁRANIE PODMIENOK NA PRÍPRAVU STRAVY

Podmienky  na prípravu stravy sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené tak, že každá samostatná bytová jednotka má vlastnú kuchyňu vybavenú všetkými potrebnými kuchynskými spotrebičmi a náradím s jedálňou.  PSS si stravu môžu pripravovať sami pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta, príp. samostatne.

Prijímatelia sociálnej služby v ZPB môžu tiež využiť možnosť odoberať stravu – raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru zo zariadenia DSS Domov n.o. na základe Zmluvy o odbere stravy, ktorá je uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov za odplatu 4,41 € /deň. Náklady za celkovú hodnotu stravy nie sú zahrnuté v cene úhrady za sociálne služby v ZPB, sú hradené osobitne. Výdaj stravy je v tomto prípade zabezpečený v priestoroch jedálne v domove sociálnych služieb v Domov n.o. vo Veľkom Poli v odporúčaných časoch:

  • raňajky            07:35 hod – 08:00 hod
  • desiata             10:00 hod – 10:15 hod
  • obed                11:30 hod – 12:00 hod
  • olovrant           14:30 hod – 15:00 hod
  • večera             17:20 hod – 17:50 hod.

 

UTVÁRANIE PODMIENOK NA UPRATOVANIE

Podmienky na upratovanie sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené tak, že každá samostatná bytová jednotka má k dispozícii čistiace potreby na upratovanie, ktoré vydáva vedúci inštruktor sociálnej rehabilitácie v ZPB. PSS si ubytovacie miestnosti i spoločné priestory upratujú sami pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta, príp. samostatne.

 

UTVÁRANIE PODMIENOK NA PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBU BIELIZNE A ŠATSTVA

Podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené vlastnou práčovňou, ktorá je vybavená práčkami, sušičkou a mangľom, kde si PSS sami alebo pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta zabezpečujú pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Vo vlastnej réžii sa zabezpečujú aj drobné krajčírske úpravy odevov.

 

NAVŠTEVOVANIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Vzájomné navštevovanie sa PSS vo svojich izbách je možné. Príbuzní a známi môžu navštíviť PSS Domov n. o. v priebehu celého dňa. Návšteva by sa mala zapísať v Knihe návštev, ktorá sa nachádza v služobnom byte. Návštevám neodporúčame fajčiť v interiéroch ZPB, prinášať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky, narúšať nočný kľud a pod. Návštevy by mali rešpektovať súkromie PSS a ich spolubývajúcich.

Informácia pre návštevy v ZPB.pdf (184856)

 

FAJČENIE

V zariadení Domov n.o. je rešpektovaný Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého v súlade s § 7 ods. 1 písm. e) zakázané fajčiť v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní s cieľom ochrániť nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.

Nakoľko sú v zariadení umiestnené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú vypestovanú silnú závislosť na nikotíne, týmto je umožnené fajčiť v exteriéri zariadenia.