Pohyb prijímateľa SS mimo zariadenia

Prijímateľ sa môže slobodne pohybovať v zariadení, má prístup do všetkých miestností, neodporúčame však vstup do označených miestností (napr. kotolňa).

Prijímateľ môže slobodne opustiť zariadenie a vrátiť sa späť v čase, ktorý si určí sám. Slobodne neopúšťa zariadenie PSS s poruchami orientácie, u ktorého je predpoklad, že nenájde späť cestu do zariadenia. V tomto prípade odchádza v sprievode rodiny, známych alebo zamestnancov Domov n.o. ako prevencia poškodenia a ohrozenia jeho života a zdravia

Pri pohybe PSS mimo zariadenia sa vypisujú priepustky. Priepustka je doklad o neprítomnosti PSS v zariadení. Priepustky sú v DSS na odporúčacej báze, nie sú podmienkou pohybu PSS mimo zariadenia. Priepustky fungujú na princípe:

  • Priepustky sa vypisujú pri pobyte PSS mimo zariadenie na dlhšie ako 1 deň, t.j. nevypisujú sa pri prechádzkach PSS, pri návšteve zdravotníckych zariadení, kultúrnych a iných podujatí a pod.
  • Priepustky sú podkladom pre evidenciu neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby, ktorá trvá viac ako jeden deň.
  • Priepustky vypisuje sociálny pracovník v troch kópiách – prvá je súčasťou evidencie neprítomnosti, druhá sa predkladá na opatrovateľský úsek ako podklad na prípravu liekov a osobných vecí, príp. na odhlásenie stravy, tretia sa odovzdáva PSS, resp. zákonnému zástupcovi.
  • Priepustka obsahuje: meno a priezvisko PSS, dátum odchodu a predpokladaný dátum príchodu do zariadenia, podpis štatutárneho zástupcu zariadenia, telefonický kontakt riaditeľky zariadenia. Priepustka môže obsahovať i uvedenie miesta, príp. osoby, kde sa bude PSS nachádzať.