Organizačná štruktúra Domov n.o.

Počet zamestnancov zariadenia sociálnych služieb sa odvíja od zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Právny predpis jednoznačne určuje minimálny počet zamestnancov vzhľadom na počet prijímateľov sociálnych služieb. Tabuľka vysvetľuje prepočet počtu zamestnancov v Domove n.o. podľa zákonných požiadaviek. 

Druh zariadenia sociálnych služieb

Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov

Domov sociálnych služieb (DSS), v ktorom sa sociálna služba poskytuje plnoletej fyzickej osobe – celoročná pobytová sociálna služba

2,0

60 %

Zariadenie podporovaného bývania (ZPB)

2,5

50 %

Ako uvádza tabuľka, zákon určuje normatív počtu prijímateľov na jedného zamestnanca pre jednotlivé druhy zariadení sociálnych služieb. Vybavenosť zamestnancami sa odvíja od počtu prijímateľov. Domov n.o. /Domov sociálnych služieb, Zariadenie podporovaného bývania/ je povinná dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. 

OŠ Domov n.o. platná od 01.02.2024.pdf (222130)

Schéma - OŠ od 01.02.2024.pdf (182446)