Projekty

ROK 2016

Názov projektu - Inštalácia kamerového systému v Domov n.o. Veľké Pole
 
Poskytovateľ dotácie - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica

 

    Poskytovateľ poskytol organizácii Domov n.o. finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica z programu prevencia kriminality podľa zákona č. 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016, podľa zákona č. 583/2008 Z.z. a podľa rozhodnutia č. 1 zo zasadnutia Komisie konaného dňa 16.02.2016 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Inštalácia kamerového systému v Domov n.o. Veľké Pole" v sume 6 300,00 €. 

    Cieľom realizácie projektu je zvýšiť bezpečnosť v Domov n.o. vo Veľkom Poli. Čiastkovými cieľmi sú:

  • predchádzať, potláčať a zamedzovať páchaniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Domov n.o. zo strany klientov, zamestnancov, ale i tretích osôb,
  • prispieť k tomu, aby sa zamestnanci i klienti DSS a ZPB Domov n.o. vo Veľkom Poli nestali páchateľmi alebo obeťami trestných a protispoločenských činov, ktoré by negatívne pôsobili na ostatných klientov, zamestnancov, na miestnu komunitu či na spoločnosť,
  • minimalizovať sociálne patologické javy v komunite, ktorú tvoria klienti i zamestnanci Domov n.o. 

    Stratégiou dosiahnutia cieľa je vytvorenie komplexného monitorovacieho kamerového systému prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý má zefektívniť celkový chod zariadenia, prispieť k zníženiu trestnej činnosti, zlepšiť sociálne vzťahy na pracovisku a zvýšiť pocit bezpečia klientov i zamestnancov.

Finančné prostriedky získané z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli použité na účel – inštalácia kamerového systému v Domov n.o. Kamerový systém má do budúcnosti znížiť mieru a závažnosť kriminality a inej protispoločenskej činnosti, eliminovať sociálne patologické javy v rizikových skupinách /sociálne vylúčené komunity – zdravotne a telesne postihnutí/ a zvýšiť kontrolu zamestnancov pri plnení pracovných povinností. Kamerový systém je akousi výstrahou pred porušovaním pracovnej disciplíny a jeho zmyslom je podporiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.