História Domov n.o.

História Domova n.o. vo Veľkom Poli sa podľa zachovaných dokumentov začala písať v roku 1954, keď sa už vtedy fungujúci CHUDOBINEC presťahoval z Tomovej doliny do dnešných priestorov. V tomto roku bol v obci zriadený Domov dôchodcov v bývalej Žandárskej stanici, ako aj v priľahlých obytných budovách, ktoré zostali prázdne po bývalých občanoch nemeckej národnosti. Pôvodne to bol spoločný Domov dôchodcov pre mužov a ženy. Neskôr po reorganizácii boli ženy preradené do iného domova dôchodcov a vo Veľkom Poli zostal len Domov dôchodcov pre mužov. 

Žandárska stanica bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1935, mala jeden rodinný byt pre veliteľa v súčasnej hlavnej budove DSS. Do tejto stanice patril veľký rajón obcí Veľké Pole, Píla a Malá Lehota. Celkovo bolo v obci 5 žandárov a títo chodili pešo na obchôdzku.  

Domov dôchodcov sa postupne zmenil na Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov - mužov a v roku 1983 prešiel reprofilizáciou na Domov sociálnych služieb.

Organizácia Domov n.o. Veľké Pole bola dňa 08. decembra 2003 registrovaná ako nezisková organizácia podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NRSR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NRSR č. 35/2002 Z.z. Domov n.o. zriadila poskytovanie sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou zriaďovacou listinou s účinnosťou od 01. júla 2005 na dobu neurčitú. Predmetom činnosti zriaďovacej listiny bolo:

  1. Zariadenie chráneného bývania - poskytuje bývanie a dohľad občanovi so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 alebo s duševnou poruchou uvedenou v prílohe č. 3 zákona NRSR č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  2. Poskytovanie starostlivosti občanom so zdravotným postihnutím, poruchami správania alebo zmyslovým postihnutím alebo touto kombináciou postihnutí. Domov sociálnych služieb poskytuje nevyhnutnú starostlivosť /stravovanie, bývanie, zaopatrenie/, ďalšiu starostlivosť /výchova, poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, pracovnú terapiu, rekreačnú činnosť, rehabilitačnú činnosť/, poskytuje osobné vybavenie občanovi, ktorý si ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku, utvára podmienky na pracovné uplatnenie a zabezpečuje úschovu cenných vecí.