Výročná správa

Nezisková organizácia Domov kladie pri svojej činnosti veľký dôraz na budovanie vlastnej dôveryhodnosti v očiach zainteresovaných strán. Tými sú všetky subjekty dotknuté činnosťou neziskovej organizácie. Patria sem orgány verejnej správy, iné neziskové organizácie, médiá, ale aj vlastní zamestnanci, prijíamtelia sociálnej služby a ďalší. V procese budovania dôvery voči zainteresovaným stranám má významné miesto aj výročná správa. Je to jediný ucelený dokument organizácie obsahujúci všetky relevantné údaje o činnosti organizácie za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Výročná správa za rok 2013.pdf (418707)

Výročná správa za rok 2014.pdf (448034)

Výročná správa za rok 2015.pdf (378930)

Výročná správa za rok 2016.pdf (391104)

Výročná správa za rok 2017.pdf (500204)

Výročná správa Domov n.o. za rok 2018.pdf (18273658)

Výročná správa za rok 2019.pdf (3116935)

Výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2020.pdf (17787574)

Výročná správa a správa auditora 2021.pdf (16589738)

Správa auditora a výročná správa 2022.pdf (18420894)

Výročná správa za rok 2023.pdf (8137215) Správa auditora 2023.pdf (1378222)

Výročná správa neziskovej organizácie Domov obsahuje nasledovné body:

 1. Identifikácia organizácie
 2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku
 3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie jej základných údajov
 4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
 5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
 6. Stav a pohyb majetku a záväzkov
 7. Správa nezávislého audítora
 8. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady.

1. Identifikácia organizácie – časť, ktorá obsahuje názov, sídlo organizácie, meno riaditeľky, kontakt /tel., fax, mobil/, email, poslanie organizácie, počet klientov ku celkovej kapacite DSS a ZPB, počet zamestnancov, priemerná mesačná mzda.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku – časť opisujúca činnosti organizácie Domov n.o. a to osobitne činnosti v DSS a činnosti v ZPB. Výročná správa zobrazuje činnosti za štvrťroky, a to :

 1. Pracovná činnosť,
 2. Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie jej základných údajov – časť, ktorá vymedzuje kroky procesu účtovnej závierky danej účtovnej jednotky. Domov n.o. je účtovná jednotka, ktorá nie je zriadená za účelom podnikania. Účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovým obdobím je kalendárny rok.  Samotná účtovná závierka pozostáva z:

a) Prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh – Inventarizácia, Kontrola správnosti zaúčtovania počiatočných stavov,  Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, Kontrola tvorby a čerpanie rozpočtu, Časové rozlíšenie nákladov, Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka, Výpočet hospodárskeho výsledku v účtovníctve, Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov.

b) Uzatvorenie účtovných kníh – je to proces pozostávajúci z jednotlivých krokov:

 • Zistenie obratov strán MD a D jednotlivých syntetických účtov.
 • Zistenie konečných zostatkov aktívnych a pasívnych účtov a konečné zostatky účtov nákladov a výnosov.
 • Zistenie základu dane za účtovné obdobie.
 • Zistenie výsledku hospodárenia.
 • Uzavretie účtovníctva prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu 710 – Účet ziskov a strát na účet 702 – Konečný účet súvahový.
 • Súčasti účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.

4. Prehľad o peňažných príjmoch a nákladoch v celých eurách – časť poskytujúca informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky – Domov n.o. pre potreby širokého okruhu používateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Porovnaním celkových príjmov k 31.12. a celkových výdavkov k 31.12. daného roka sa zistí hospodárky výsledok – zisk alebo strata. Celkové príjmy sú členené podľa položiek uvádzaných vo Výkaze ziskov a strát, t.j. účet  602 – 691.

Celkové výdavky sú tiež členené podľa položiek uvádzaných vo Výkaze ziskov a strát, t.j. účet 501 -551.

Táto časť Výročnej správy tiež obsahuje vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Banskobystrického samosprávneho kraja /BBSK/, Trnavského samosprávneho kraja /TTSK/, Bratislavského samosprávneho kraja /BSK/ a Trenčianskeho samosprávneho kraja /TSK/. 

5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov v celých eurách – časť, ktorá popisuje základné zdroje príjmov Domov n.o. a tiež výšku príjmov v eurách. Medzi zdroje príjmov patria hlavne:

 • vlastné príjmy (príjmy od klientov za služby, stravné)
 • výnosy z vedľajšieho hospodárstva
 • dotácie BBSK, BSK, TTSK, TSK
 • podiely zaplatených daní
 • dary
 • ostatné výnosy (úrok)
 • iné ostatné výnosy.

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov – majetok a záväzky Domov n.o. vo Výročnej správy člení podľa položiek v súvahe.  Obsahuje stav účtov k 31.12 bežného obdobia. Sleduje sa – dlhodobý majetok, krátkodobý majetok, finančný majetok, prechodné účty aktív na strane aktív a vlastné zdroje, cudzie zdroje krytia, časové rozlíšenie pasív na strane pasív.

7. Správa nezávislého audítora

8. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady

 


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111Meniny na web