O nás

Domov n. o. je zariadenie pre mentálne postihnutých občanov, a to mužov. Vekové rozhranie klientov je od 18 rokov.  Nezisková organizácia Domov je založená za účelom poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, podľa § 38 a § 34. V zariadení sú poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

V domove sociálnych služieb Domov n. o. sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. V DSS poskytujeme starostlivosť klientom – mužom so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. Kapacita domova sociálnych služieb je 59 klientov. V súčasnosti /31.10.2017/ sa tu nachádza 58 klientov.

Zariadenie je toho času rozšírené o Zariadenie podporovaného bývania pre 24 klientov mužov i ženy, ktorí majú možnosť pripravovať sa na život v bežnom prostredí. V ZPB poskytujeme starostlivosť pre mužov a ženy so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. Na rozdiel od DSS, v ZPB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. V súčasnosti /31.10.2017/ sa tu nachádza 23 klientov.

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

 1. rozvoj pracovných zručností
 2. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na:

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí.

 

V zariadení podporovaného bývania sa:

a) poskytuje:

 1. ubytovanie
 2. sociálne poradenstvo
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy

c) vykonáva sociálna rehabilitácia

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Poslaním Domova n.o. je vytvárať a udržiavať skutočné priateľstvá medzi klientami a zamestnancami v dobrom i v zlom.

Viď. video

Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128


Cieľom našej práce je vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj každého obyvateľa, v súlade s jeho individuálnymi dispozíciami a napomáhať mu stať sa socializovanou osobnosťou.


Meniny na web