O nás

Nezisková organizácia Domov n.o. je založená za účelom poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a to podľa § 38 a § 34. V zariadení sú poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. 

Domov sociálnych služieb Domov n. o. je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa zabezpečuje formou celoročného pobytu poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 38 zákona o sociálnych službách. V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo
 • nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

V DSS poskytujeme starostlivosť prijímateľom sociálnej služby – fyzickým osobám so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo osobám so zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. Kapacita domova sociálnych služieb je 59 prijímateľov. 

Zariadenie je rozšírené o zariadenie podporovaného bývania Domov n.o. pre 24 prijímateľov sociálnej služby - fyzické osoby, ktoré majú možnosť pripravovať sa na život v bežnom prostredí. V ZPB poskytujeme starostlivosť pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo osobám so zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. Na rozdiel od DSS, v ZPB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku života do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

 1. rozvoj pracovných zručností
 2. pomoc pi pracovnom uplatnení
 3. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na:

 1. úschovu cenných vecí.

V DSS sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

V zariadení podporovaného bývania sa:

a) poskytuje:

 1. ubytovanie
 2. sociálne poradenstvo
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) utvárajú podmienky na

 1. prípravu stravy
 2. upratovanie
 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Poslaním Domova n.o. je vytvárať a udržiavať skutočné priateľstvá medzi prijímateľmi sociálnej služby a zamestnancami v dobrom i v zlom.

Viď. video