Rok 2019 - DSS

 

Dotazník k 01.07.2019 vyplnilo 100% prijímateľov t. j. 57 z celkového počtu prijímateľov z Domova sociálnych služieb.

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 57 chlapov a žiadne ženy. Percentuálna štruktúra prijímateľov podľa pohlavia je vyobrazená na grafe. 

 

Z hľadiska veku, najmladší chlapec mal 19 rokov (Koterec Ján) a najstarší 72 rokov (Trenčan Pavol). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili prijímatelia Domova n.o., ktorí nastúpili do zariadenia v rôznom čase, najdlhšie sa v Domove sociálnych služieb nachádza Chovanec Milan spolu s Kováčikom Dušanom, a to od roku 1986. Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami bol vypĺňaný svojprávnymi i nesvojprávnymi prijímateľmi z Domova n.o. O ich štruktúre z celkového počtu  57 zapojených prijímateľov informuje nasledovný graf.

 

Dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami obsahoval 11 otázok s odpoveďami s možnosťou výberu áno (spokojnosť) a nie (nespokojnosť). Počet odpovedí áno/nie v domove sociálnych služieb (DSS) na jednotlivé otázky a ich súčty zobrazuje tabuľka č. 1. Posledná 12. otázka bola otvorená, prijímatelia v nej mohli vyjadriť vlastné návrhy, myšlienky, čo by chceli zmeniť, príp. čo sa im v DSS páči a čo nie.