Prístup zamestnancov ku prijímateľom sociálnej služby

I napriek nepriaznivej sociálnej situácii (napr. z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, zníženej sebestačnosti alebo pre závislosť od návykových látok) zostáva každý prijímateľ sociálnej služby jedinečnou individualitou s vlastnou životnou históriou, súčasnosťou, s určitými schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, ktoré sa vplyvom poskytovanej sociálnej služby
v Domov n.o. neznižujú, ale naopak – kultivujú a rozvíjajú s cieľom zabrániť ich rýchlemu regresu.

Domov n.o. a jeho zamestnanci od začiatku poskytovania sociálnej služby pristupujú k prijímateľovi ako k partnerovi, ktorému neriadia  život, ale  ho skôr sprevádzajú a pomáhajú mu v oblastiach, ktoré nezvláda alebo zvláda s ťažkosťami.

 

Etický kódex zamestnancov zariadenia sociálnych služieb

  • Vážiť si ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť človeka, akceptovať prijímateľa sociálnej služby a poskytovať mu starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické presvedčenie.
  • Asistovať prijímateľom pri rozvíjaní schopností, zručností a znalostí, ktoré im umožnia udržať si kvalitu života.
  • Podporovať samostatnosť, adaptabilitu a rozvoj prijímateľa.
  • Ochraňovať právo prijímateľa na súkromie dodržiavaním mlčanlivosti a dôvernosti informácií získaných o prijímateľovi.
  • Konať tak, aby bol prijímateľ sociálnej služby chránený v prípadoch, keď je starostlivosť a bezpečnosť prijímateľa ohrozená nekompetentným, neetickým alebo nezákonným konaním.
  • Vo svojej práci považovať za prvoradý záväzok slúžiť a mať zodpovednosť voči prijímateľom.
  • Venovať sa všetkým prijímateľom rovnako, s najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou.
  • Neustále udržiavať svoje osobné, pracovné správanie a vystupovanie na úrovni vysokého štandardu.
  • Neustále si prehlbovať a rozvíjať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, uplatňovať ich v praxi a udržiavať si profesionálny výkon povolania.
  • Mať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a profesionálnu kvalitu starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby.

 

Domov n.o. zamestnáva ľudí, ktorí vnímajú prijímateľov sociálnej služby ako seberovných a plnohodnotných občanov a ich prístup ku prijímateľom nie je ovplyvnení ich diagnózou ani sociálnou situáciou. Ich vzájomný vzťah je súčasťou vízie Domova n.o. a to: vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti (tímovú solidárnosť).

Necitlivé, hrubé a nedostatočné zaobchádzanie s prijímateľmi sociálnej služby, neposkytnutie základného zabezpečenia služieb, fyzické, psychické či sexuálne zneužívanie, násilie voči prijímateľom sociálnej služby sú považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnancov podľa Smernice č. 1/2019 – Pracovný poriadok. 

Každý zamestnanec Domova n.o. Veľké Pole prichádza do styku s prijímateľmi sociálnej služby a pri svojom pracovnom zaradení ich zapája do integrujúcich činností tak, aby sa zblížil s potrebami života v komunite a spoločnosti. Je dôležité, aby každý zamestnanec dokázal zhodnotiť schopnosti a možnosti jednotlivých prijímateľov.

S prijímateľmi sociálnej služby Domova n.o. musí pracovať človek vyrovnaný, kľudný, trpezlivý, spravodlivý, kritický a taktný na zhodnotenie schopností a možností prijímateľov, aby dokázal vo vhodnom okamžiku prijímateľa primerane pochváliť, povzbudiť ale i pokarhať, aby sa necúvalo pred prvým neúspechom.

Zamestnanci zariadenia vo svojej činnosti rešpektujú základné ľudské práva, ich nároky vyplývajúce z platných záväzných noriem a pravidiel občianskeho spolužitia.

Prijímatelia socciálnej služby v Domov n.o. Veľké Pole sú oboznámení s ľudskými právami v internom dokument - Čo je to zákon? Aké práva patria všetkých ľuďom na svete? Ide o ľahkočitateľný text pre ľudí so špecifickými potrebami.