PRACOVNÁ TERAPIA  -  ERGOTERAPIA A JEJ VÝZNAM V NAŠOM ZARIADENÍ

 

Ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon /práca/ a terapia /liečenie/. Zhoduje sa s pojmom liečba prácou. Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť klientov v  pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšiť ich kvalitu života.

Pracovná terapia je v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít, pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Pri pracovnej terapii – ergoterapii - liečenie pracovnou zručnosťou sa využíva účinok práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných prostriedkov tým, že pôsobí cez motorickú oblasť, ktorá je dobre prístupná. Dôležitým faktorom pri pracovnej terapii je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím u sledovaného jedinca dosahuje pocit sebaistoty, stimuluje sa aktivita mozgovej kôry, vyvolávajú sa optimistické emócie, prebúdzajú sa životné záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi klientmi navzájom ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom.

Ciele ergoterapie v Domov n. o. Veľké Pole:

1. zlepšenie telesných a psychických funkcií prijímateľa sociálnej služby,

2. zlepšenie narušeného správania (upokojenie) prijímateľa sociálnej služby,

3. vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti prijímateľa sociálnej služby,

4. odvádzanie prebytočnej energie prijímateľa sociálnej služby,

5. zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia prijímateľa sociálnej služby,

6. zvýšenie schopnosti sústredenia a zlepšenie manuálnych zručností prijímateľa sociálnej     služby.

           Pravidlá ergoterapie:

1. práca má klienta baviť,

2. práca má mať zreteľný cieľ,

3. práca má byť dovedená do konca.

V súvislosti s ergoterapiou v Domov n.o. Veľké Pole je samozrejmosťou, že akákoľvek pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu. Každý klient je vedený k práci nenútenou formou a je na nás, aby sme klientov vhodne motivovali. Často sa stretávame s nezáujmom, ľahostajnosťou, odmietavým postojom klientov k pracovným činnostiam.

Z čoho to pramení?

- Nedostatok pozitívnych citových zážitkov z úspešnej činnosti.

- Nedostatky z domu /rodičia deti šetria, podceňujú, nemajú na nich čas/.

- Nedostatky v poznávacích procesoch, vo vôľovej oblasti.

- Nižšia telesná zdatnosť.